Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Комерційна  діяльність» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів галузі знань  07 Управління та адміністрування спеціальності 075 Маркетинг

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Комерційна діяльність» є вивчення теоретичних засад, методів, прийомів, засобів реалізації комерційного забезпечення товарного і товарно-грошового обміну у сфері комерційної діяльності

 Міждисциплінарні зв’язки:

Комерційне товарознавство, Правознавство, Інфраструктура товарного ринку, Підприємницька діяльність, Фінансовий облік, Економіка підприємства, Основи ринкових досліджень, Комунікаційна діяльність

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Комерційна діяльність» є формування знань про сутність та управління комерційною діяльністю підприємства, методи і засоби підвищення її ефективності

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Комерційна  діяльність» є набуття навичок в організації комерційної діяльності

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-    Роль і завдання комерційної роботи на сучасному етапі.

-    Вимоги, що ставляться до особистості  ком. працівника.

-    Види і класифікація суб’єктів підприємства.

-    Дослідження ринку товарів і послуг.

-    Планування системи показників комерційної діяльності.

-    Планування і організацію збуту продукції.

-    Сутність і роль закупівельних робіт.

-    Організацію експортно-імпортних робіт.

-    Види договорів ЗЕД

-    Ліцензування ЗЕД.

-    Асортимент товарів і його класифікацію.

-    Формування асортименту товарів

-    Організація товаропостачаня.

-    Зміст тарних операцій .

-    Методи продажу товарів.

-    Роль товарних складів їх види.

-    Види ефективності комерційної  роботи.

вміти:

-    Користуватись нормативно-правовою документацією.

-    Класифікувати комерції за основними ознаками.

-    Проводити дослідження ринку.

-    Класифікувати показники ефективності ком. діяльності.

-    Планувати збут продукції.

-    Здійснювати пошук комерційних партнерів.

-    Заключати угоди.

-    Формувати асортимент товарів.

-    Організовувати продаж товарів.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 годин/1, кредитів ECTS.