Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів напряму галузі знань  07 Управління та адміністрування,  спеціальності  075 Маркетинг.

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність»  є вивчення комплексної системи підприємницької діяльності і способів досягнення успіхів у підприємництві.

 Міждисциплінарні зв’язки:

Комерційна діяльність, Комерційне товарознавство, Основи правових знань, Інфраструктура товарного ринку, Фінансовий облік,  Комунікаційна політика

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Підприємницька  діяльність» є формування знань з питань організації і функціонування підприємницької діяльності, менеджменту та маркетингу, розкриття механізму створення власної справи, і на цій основі сформувати підприємницький тип мислення.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Підприємницька  діяльність» є набуття навичок в організації підприємницької діяльності; оволодіння методами оцінки ефективності бізнесу в умовах ринкових  відносин.

 

 

 

 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

·        Суть підприємництва в сучасних ринкових умовах;

·        Основні принципи підприємницької діяльності;

·        Зміст основних проблем бізнесу і підприємницької діяльності;

·        Процес державної реєстрації;

·        Нормативно – правову базу підприємницької діяльності;

·        Методи організації бізнесу;

·        Технологіюз аснування власної справи;

·        Суть менеджменту, проблеми його розвитку;

·        Проблеми державного регулювання бізнесу;

·        Сигнали про банкрутство, процесс ліквідації підприємства.

·        Бізнес-планування;

·        Механізм фінансового планування;

·        Інвестиційну політику підприємств;

·        Організацію договірних відносин;

·        Психологію і етику підприємництва;

·        Правила професійної етики;

·        Фактори та етапи карєрного росту.

вміти:

·        Користуватися  нормативно – правовою документацією;

·        Оцінювати підприємницьку діяльність підприємства в умовах ринку;

·        Виділяти слабкі і сильні сторонни підприємницької та управлінської діяльності;

·        Оформляти засновницькі документи: статут підприємства, засновницький договір;

·        Оформляти пакет документів для державної реєстрації;

·        Розробляти бізнес- план підприємства;

·        Складати фінансовий план;

·        Оформляти договірні відносини;

·        Визначати переваги підприємства;

·        Організовувати ефективну роботу фірми.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години /1, кредитів ECTS.