1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

« Історія України»

Мета:  формування історичної свідомості молоді, в якій поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний розвиток, усвідомлення нею нерозривного зв'язку між минулим і сучасністю, традиціями і досвідом різних поколінь українців, виховання патріотизму, відповідальності за долю своєї Батьківщини, спонукання до активної наполегливої праці в розбудові  держави Україна.

Завдання: допомогти студенту зрозуміти сучасність за допомогою аналізу минулого, оволодіти основами методики історичного дослідження,  історичної хронології. Виробити навички наукової роботи з історичними першоджерелами, різноманітною навчальною літературою. Навчити методиці самостійної роботи при підготовці до занять та підсумкового контролю знань. Зацікавити вітчизняною історією, практикуючи відвідання музеїв, історико-культурних пам'яток, інформуючи про найактуальніші проблеми сучасної історії та політики.

Історія України вчить молоду людину, спираючись на загальнолюдські цінності, творчо опрацьовувати і критично переосмислювати багатство світового історичного досвіду та засвоювати його уроки, формувати на цій основі власні переконання, громадянську позицію, здобути навички і вміння, необхідні для практичної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: - сутність основних проблем історії України;

- головні джерела вивчення вітчизняної історії;

-  основні проблеми етногенезу української нації;

- основні періоди історичного розвитку української нації, етапи формування її державності;

- суспільно-політичні, економічні та культурні процеси історичного розвитку українського народу;

- головні події, що вплинули на хід історії України;

- найважливіші історичні документи вітчизняної історії;

- діяльність визначних історичних осіб та основних політичних партій.

 

вміти:   - працювати з першоджерелами, науковою та методичною літературою;

-         аналізувати історичні процеси, події, факти, давати їм власну оцінку;

-          користуватись різноманітними методами дослідження історичного процесу;

-         аргументовано відстоювати свої погляди, брати участь у дискусії з метою пошуку історичної істини;

-         користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної науки;

-         мати громадянську позицію, високу історико-політичну культуру;

-         на основі вивчення історичних подій робити висновки і узагальнення, користуватись уроками минулого;

-         застосовувати дані історичної науки для вирішення професійних завдань.

 

2.     Програма навчальної дисципліни

Тема 1.  Українські землі з найдавніших часів до другої  половини XVII ст . 

Тема 2.  Українські землі з другої  половини  XVII ст .  до наших днів.

 


 

3.      Структура навчальної дисципліни  «Історія України»

                  № з/п

Назви змістових тем

Кількість годин

 

денна форма

 

аудиторні

самостійні

Усього

у тому числі

 

лекції

практичні

лабораторні

семінарські

самостійне вивчення

КР

Тема № 1 Українські землі з найдавніших часів до другої  половини XVII ст . 

16

4

-

-

4

8

 

(1)

1

 

Історичні передумови формування української державності

 

2

 

 

 

 

 

1

Античні міста – колонії. Найдавніші землероби і скотарі.

 

 

 

 

2

 

2

 

Київська Русь , її суспільний, політичний та культурний розвиток.

 

 

 

 

2

 

2

Галицько – Волинська держава

 

 

 

 

 

2

 

3

 

Українські землі у складі Литви та Польщі. Виникнення українського козацтва  (XIV XVII ст. ). 

 

2

 

 

 

 

3

 

Кревська унія. Князь К. Острозький.

 

 

 

 

 

2

 

4

 

Національно – визвольна війна україн. народу. Утворення гетьманської держави  ( сер. XVII ст.). К.р.

 

 

 

 

2

 

(1)

4

Українсь. – московський договір 1654 р.

 

 

 

 

 

2

 

Тема № 2 Українські землі з др. пол. XVII ст .  до наших днів

36

12

-

-

6

20

 

(1)

5.

 

Занепад Української козацької держави «Велика Руїна». Гетьманщина. Позбавлення України автономної державності(XVII-XVIII ст)

 

2

 

 

 

 

5.

Гетьмани Укрпаїни: П. Полуботок, Д.Апостол, І. Скоропадський, Д.Дорошенко.

 

 

 

 

 

2

 

6.

Поділи Речі Посполитої. Діяльність Малоросійських колегій.

 

 

 

 

 

2

 

6

 

Суспільний розвиток українських земель у складі Російської та Австрійської імперій (XIX ст ).

 

2

 

 

 

 

7.

Початок національного відродження. В. Капніст. Кирило –Мефодіївське братство.

 

 

 

 

 

2

 

8

Створення українських політичних партій: РУП,УРП,УНДП,РУРП.

 

 

 

 

 

2

 

7

 

Український національно – визвольний рух та державот процеси в 1917-1921 рр

 

2

 

 

 

 

8

 

Українська революція та її наслідки

 

 

 

 

2

 

9

Початок Україн революції, Директорія , політика воєнного комунізму.

 

 

 

 

 

2

 

9

 

Україна у складі СРСР ( 1922-1939 рр)

 

2

 

 

 

 

10

 

Україна у ІІ світовій війні

 

2

 

 

 

 

10

Релігійне і культурне життя в Україні

( 1922 – 1939 рр.)

 

 

 

 

 

2

 

11

Наш край в роки ІІ світової війни

 

 

 

 

 

3

 

11

 

Суспільний та політичний розвиток України у повоєнний період ( др.пол. 40 – 1985 рр) . Опозиційний рух

 

 

 

 

2

 

12

Радянізація західних областей України

 

 

 

 

 

3

 

12

 

Національно – державне відродження українського народу. Розбудова незалежної Української держави. 

 

2

 

 

 

 

 

13

Зовнішня політика України на сучасному етапі.

 

 

 

 

 

2

 

13

 

Україна на сучасному етапі. Підсумкове заняття

 

 

 

 

2

(1)

Усього годин за 3-й семестр: 

54

16

-

-

10

28

(2)

 

4. Теми лекційних  занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.      

Історичні передумови формування української державності

2

2.      

Українські землі у складі Литви та Польщі. Виникнення українського козацтва  (XIV XVII ст. )

2

3.      

Занепад Української козацької держави «Велика Руїна». Гетьманщина. Позбавлення України автономної державності (XVII-XVIII ст)

2

4.      

Суспільний розвиток українських земель у складі Російської та Австрійської імперій (XIX ст )

2

  5.

Український національно – визвольний рух та державотворчі процеси в 1917-1921 рр

2

  6.

Україна у складі СРСР ( 1922-1939 рр)

2

  7.

Україна у ІІ світовій війні

2

  8.

Національно – державне відродження українського народу. Розбудова незалежної Української держави. 

2

Разом  год.:

16

5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.      

Київська Русь , її суспільний, політичний та культурний розвиток.

2

2.

Національно – визвольна війна українського народу. Утворення гетьманської держави  ( сер. XVII ст.).

2

 3.

Українська революція та її наслідки

2

4.

Суспільний та політичний розвиток України у повоєнний період ( др.пол. 40 – 1985 рр) . Опозиційний рух

2

5.

Україна на сучасному етапі. Підсумкове заняття.

2

Разом  год.:

10 (2)

                               Самостійна робота студентів

з/п

Назва теми

К-сть

год

Форма контролю

1. 

Античні міста – колонії.

Найдавніші землероби і скотарі.

2

Скласти тези

 

2. 

Галицько – Волинська держава

2

Написати реферат

3. 

Кревська унія. Князь К. Острозький.

2

Скласти історичний портрет

 

4. 

Українсько – московський договір 1654 р.

2

Написати повідомлення

 

5. 

 Гетьмани України : П.Полуботок,

 Д.Апостол, І. Скоропадський, Д.Дорошенко.

2

Скласти історичний портрет

 

6. 

Поділи Речі Посполитої.

 Діяльність Малоросійських колегій.

2

Скласти хронологічну таблицю

7. 

Початок національного відродження.

В. Капніст. Кирило – Мефодіївське братство.

2

Скласти тези

 

8. 

Створення українських політичних партій:

 РУП, УРП, УНДП,РУРП.

2

Інформацію занести у таблицю

 

9. 

Початок Української революції, Директорія

УНР, політика воєнного комунізму.

2

Скласти хронологічну таблицю

10.                 

Релігійне і культурне життя

 в Україні ( 1922 – 1939 рр.)

2

Скласти тези

 

11.                 

Наш край у роки війни.

3

Підібрати крає знав чий матеріал

12.                 

Радянізація західних областей України

3

Скласти тези

 

13.                 

Зовнішня політика України на сучасному

 етапі.

2

Написати повідомлення

 

 

Разом год.:

28