1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

 

        Мета навчальної дисципліни « Культурологія» є:

 -  підготовка молоді до адекватної особистісної орієнтації в сучасному світі;
-  сприяння загальнокультурній самоідентифікації; усвідомлення свого права на самореалізацію та самовираження в поліфонічному просторі культури;
- формування у студентів – майбутніх фахівців - вмінь орієнтуватися в культурному середовищі сучасного суспільства та використовувати культурологічний підхід до аналізів процесів духовного та соціального життя;
- розвиток здібностей та стійких орієнтацій на міжкультурне спілкування, діалог з представниками інших культур на основі поваги, взаєморозуміння та духовного взаємозбагачення.

  Завдання навчальної  дисципліни «Культурологія» є:

 - сформувати у студентів усвідомлення пріоритетної ролі культури в суспільному розвитку, значення культурології в системі гуманітарного знання;
- сформувати уявлення студентів про багатоманітність і самоцінність різних культур, характерні риси сучасної світової культури та культурологічний зміст глобальних проблем сучасності;
- розкрити специфіку української культури як складової світового культурного процесу;
- зорієнтувати в осяганні розмаїтої палітри мистецької творчості в контексті культурно-історичних епох;
- сформувати установки на систематичну культурологічну самоосвіту як фактор культурного самовдосконалення;
- розвинути духовно-творчий потенціал студентів, їх здатність до культуротворчої самореалізації в майбутній професії та суспільстві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- основні етапи культурного розвитку людства, їх загальні ознаки;

- основні культурологічні та психологічні терміни та поняття;

- систему цінностей і психологічні особливості різних культурних епох та цивілізацій;

- світогляд та духовні цінності, людей та митців, що жили і творили в різні культурні епохи;

- найвагоміші культурні досягнення людства;

- види та жанри мистецтва;

- місце та роль культури України у контексті світової культури.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 

-аналізувати та давати оцінку культурним особливостям різних цивілізацій;

- прослідкувати взаємозв’язок між внутрішнім,психологічним станом особистості та рівнем культурного розвитку середовища, в якому вона живе;

- робити історично - культурологічний аналіз мистецьких та літературних творів;

- підібрати літературу з окремих проблем культури, певного жанру та напрямку ;

- бути толерантними до надбань культури інших народів;

- проаналізувати вплив історичних подій на культурний розвиток України;

- дати порівняльну характеристику української та зарубіжної культури;

- написати реферат, доповідь, повідомлення з історії та теорії української та зарубіжної культури;

- зробити повідомлення з проблем курсу.

 

 

2.     Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Генеза культури

Тема 2. Культура України в контексті світової культури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Cтруктура навчальної дисципліни

«Культурологія»

№ з/п

Назви змістових тем

Кількість годин

 

денна форма

 

аудиторні

самостійні

Усього

у тому числі

 

лекції

практичні

лабораторні

семінарські

самостійне вивчення

КР

Тема № 1 Генеза культури

20

6

-

-

4

10

 

 

1

 

Культурологія як наука, специфіка культурологічного знання

 

2

 

 

 

 

 

1

Методологічні засади розуміння національної культури.

 

 

 

 

2

 

2

 

Генеза культури, культура первісного суспільства

 

2

 

 

 

 

 

2

Світосприймання  первісної людини,елементи культури, релігійних вірувань

 

 

 

 

2

 

3

 

Особливості культури Стародавнього Сходу

 

 

 

2

 

 

 4

Культура Стародавніх Греції та Риму

 

 

 

2

 

3

Античність: міфи та реальність. Античність та  українська культура

 

 

 

2

 

5

Особливості та умови розвитку культури Середньовіччя. Ренесанс – важливий період розвитку світової культури

 

2

 

 

 

 

4

Світосприйняття людини періоду Середньовіччя

 

 

 

 

2

 

 

5

Світосприйняття людини періоду Нового часу.

 

 

 

 

 

 

2

 

Тема 2  Культура України в контексті світової культури

34

4

-

6

24

 

(1)

6

 

Давня культура України

 

2

 

 

 

 

 

7

 

Культура Київської Русі

 

 

 

2

 

 

6

Культура на українських землях у найдавніші часи. Визначні постаті культури періоду Київської Русі

 

 

 

 

 

2

 

7

Культурні процеси на Прикарпатті  з   найдавніших часів до кінця XVIIIст

 

 

 

 

 

2

 

8

 

Особливості та умови культурного розвитку українських земель у XIVXVI ст .Українське бароко

 

2

 

 

 

 

8

Видатні памятки культури України XIVXVII  ст.

 

 

 

 

 

2

 

9

Видатні досягнення української культури XVIII- ХІХ ст.

 

 

 

 

 

2

 

10

Українська культура XIXпоч. XX ст. в контексті  розвитку    світової к-ри.

 

 

 

 

  2

 

9

Сучасна українська культура та її входження у світовий простір

 

 

 

 

2

 

11

Духовні памятки культури України  XIX-XXст .

 

 

 

 

 

2

 

12

Європейська культура XX ст.

 

 

 

 

  2

 

13

Тенденції розвитку сучасної української та світової культури

 

 

 

 

 2

 

14

Культура особистості,фактори, що впливають на розвиток культури особистості

 

 

 

 

2

 

15

Сучасне образотворче мистецтво, музика, театр: жанри і стилі

 

 

 

 

 

2

 

16

Культурний розвиток на зламі століть, поняття « авангарду».

 

 

 

 

2

 

17

Нові види культури

 

 

 

 

2

 

10

Глобальні проблеми розвитку особистості у сучасному світі .

 

 

 

 

2

 

(1)

Усього годин за   семестр: 

54

10

-

-

10

34

(1)

5. Теми лекційних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.      

Культурологія як наука, специфіка культурологічного знання

2

2.

Генеза культури, культура первісного суспільства

2

3.

Особливості та умови розвитку культури Середньовіччя. Ренесанс – важливий період розвитку світової культури

2

4.

Давня культура України

2

5.

Особливості та умови культурного розвитку українських земель у XIVXVI ст .Українське бароко

2

Разом  год.:

10

                                                        

                                     6. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Особливості культури Стародавнього Сходу

2

2.

Культура Стародавніх Греції та Риму

2

4.

Видатні досягнення культури Київської  Русі

2

5.

Сучасна українська культура та її входження у світовий простір

2

6.

Глобальні проблеми розвитку особистості у сучасному світі.

Разом год.:

10

 

                                           7. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Методологічні засади розуміння національної культури

2

2.

Світосприймання  первісної людини,елементи культури, релігійних вірувань

2

3.

Античність: міфи та реальність. Античність та  українська культура

2

4.

Світосприйняття людини періоду Середньовіччя

2

5.

Світосприйняття людини періоду  Нового часу

2

6.

Культура на українських землях у найдавніші часи. Визначні постаті культури періоду Київської Русі

2

7.

Культурні процеси на Прикарпатті  з   найдавніших часів до кінця XVIII ст

2

8.

Видатні памятки культури України XIVXVII  ст.

2

9.

Видатні досягнення української культури XVIII- ХІХ ст.

2

10.

Духовні памятки культури України  XIX-XXст

2

11.

Українська культура XIXпоч. XX ст. в контексті  розвитку    світової культури.

2

12.

Європейська культура XX ст.

2

13.

Тенденції розвитку сучасної української та світової культури

2

14.

Сучасне образотворче мистецтво, музика, театр: жанри і стилі

2

15.

Культурний розвиток на зламі століть, поняття « авангарду».

2

16.

Культура особистості,фактори, що впливають на розвиток культури особистості

2

17

Нові види культури

2

 

Разом год.:

34