Навчальна програма розроблена на основі освітньо-професійної програми підготовки кваліфікованих робітників, вимог кваліфікаційної характеристики та положення про ступеневу освіту.Відповідно до навчального плану на вивчення даного предмету відведено  83 годин. Метою вивчення предмету «Основи бухгалтерського обліку» є засвоєння основних принципів та методів бухгалтерського обліку, оволодіння навиками ведення синтетичного та аналітичного обліку на підприємствах різних організаційно-правових форм. Ведення обліку основних засобів, МШП, облік та нарахування заробітної плати, складанням бухгалтерських проведень, відображення в обліку кореспонденції рахунків, виведення оборотів та залишків по рахунках. Тематичний план розрахований на 7 тем, 13 практичних робіт, та6 годин підсумкової атестації.

Кваліфікаційні вимоги

повинен знати:

-вивчити методи бухгалтерського обліку,

ивчити особливості оформлення документів бухгалтерського обліку та обліковий регістр;

-засвоїти особливості відображення господарської операції на рахунках бухгалтерського обліку,

-вивчити порядок складання бухгалтерської звітності;

-методичні та нормативні акти з питань бухгалтерського обліку;

-план та кореспонденцію рахунків;

-порядок документального оформлення господарських операцій;

-особливості обліку актів, власного капіталу та зобов'язань на підприємствах різних форм власності;

-порядок складання бухгалтерської звітності;

повинен вміти:

-складати, перевіряти та опрацьовувати бухгалтерську документацію;

-вести облік грошових коштів, господарських засобів, власного капіталу, зобов'язань, фінансових результатів;

-робити записи в облікових регістрах;

отувати матеріали до складання та складати бухгалтерську звітність;

-контролювати та аналізувати комерційну та фінансову діяльність підприємства.

Вході вивчення дисципліни "Основи бухгалтерського обліку" використовуються наступні методи:

1.словесні (лекції, бесіди),

2.наглядні (плакати, опорні конспекти, взірці оформлених документів);

3.практичні ( вирішення проблемних ситуацій, тестів, складання документів, рефератів);