1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета : формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок щодо просування товарів на ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

              Завданням курсу :

Ø вивчення основних понять, систем маркетингу;

Ø набуття практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових завдань;

Ø формування вмінь творчого пошуку резервів вдосконалення маркетингової діяльності підприємства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

     знати:

-         суть і зміст маркетингу в сучасних ринкових умовах;

-         нормативно-правову базу маркетингу;

-         вплив середовища на діяльність фірми;

-         поведінку споживачів та ситуаційні впливи;

-         маркетингову товарну політику, її суть та структуру;

-         етапи ЖЦТ;

-         головні параметри якості та оцінку конкурентоспроможності послуг;

-         суть та мету цінової політики;

-         етапи та методи ціноутворення;

-         сута цілі збутової політики;

-         маркетингову комунікативну політику, необхідність використання реклами;

-         організацію маркетингової діяльності на підприємстві;

вміти:

-         користуватись нормативно-правовою документацією;

-         проводити маркетингові дослідження роботи фірм;

-         розробляти анкети для вивчення попиту;

-         проводити аналіз конкуренції;

-         досліджувати маркетингову товарну політику фірм;

-         складати життєвий цикл товару;

-         досліджувати маркетингову цінову політику фірм;

-         проводити аналіз рекламної діяльності фірми;

-         розробляти рекламні оголошення для публікації в пресі та оголошення по радіо;

-         оцінювати ефективність рекламних оголошень;

-         розробляти каталог фірми;

-         організовувати ефективну маркетингову діяльність фірм;

-         проводити маркетингові дослідження ринку;

 

2.     Програма навчальної дисципліни

1.     Сутність маркетингу, його концепція.

2.     Маркетингові дослідження.

3.     Маркетингова товарна політика.

4.     Маркетингова цінова політика.

5.     Маркетингова політика розподілу.

6.     Маркетингова політика комунікацій.

7.     Організація і контроль маркетингової діяльності.

8.     Підсумкове заняття