Курси


Новини сайту

Фото System Administrator
Завершено перший етап впровадження
System Administrator - середа 24 травень 2017 1:00
 

Завершено перший етап впровадження  системи дистанційного навчання у КРСТ

Фото Іван Тарасюк
Обговорення 1
Іван Тарасюк - четвер 23 березень 2017 2:24
 

Це тестова тема для обговорення

 

Доступні курси

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів напряму галузі знань  07 Управління та адміністрування,  спеціальності  075 Маркетинг.

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність»  є вивчення комплексної системи підприємницької діяльності і способів досягнення успіхів у підприємництві.

 Міждисциплінарні зв’язки:

Комерційна діяльність, Комерційне товарознавство, Основи правових знань, Інфраструктура товарного ринку, Фінансовий облік,  Комунікаційна політика

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Підприємницька  діяльність» є формування знань з питань організації і функціонування підприємницької діяльності, менеджменту та маркетингу, розкриття механізму створення власної справи, і на цій основі сформувати підприємницький тип мислення.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Підприємницька  діяльність» є набуття навичок в організації підприємницької діяльності; оволодіння методами оцінки ефективності бізнесу в умовах ринкових  відносин.

 

 

 

 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

·        Суть підприємництва в сучасних ринкових умовах;

·        Основні принципи підприємницької діяльності;

·        Зміст основних проблем бізнесу і підприємницької діяльності;

·        Процес державної реєстрації;

·        Нормативно – правову базу підприємницької діяльності;

·        Методи організації бізнесу;

·        Технологіюз аснування власної справи;

·        Суть менеджменту, проблеми його розвитку;

·        Проблеми державного регулювання бізнесу;

·        Сигнали про банкрутство, процесс ліквідації підприємства.

·        Бізнес-планування;

·        Механізм фінансового планування;

·        Інвестиційну політику підприємств;

·        Організацію договірних відносин;

·        Психологію і етику підприємництва;

·        Правила професійної етики;

·        Фактори та етапи карєрного росту.

вміти:

·        Користуватися  нормативно – правовою документацією;

·        Оцінювати підприємницьку діяльність підприємства в умовах ринку;

·        Виділяти слабкі і сильні сторонни підприємницької та управлінської діяльності;

·        Оформляти засновницькі документи: статут підприємства, засновницький договір;

·        Оформляти пакет документів для державної реєстрації;

·        Розробляти бізнес- план підприємства;

·        Складати фінансовий план;

·        Оформляти договірні відносини;

·        Визначати переваги підприємства;

·        Організовувати ефективну роботу фірми.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години /1, кредитів ECTS.

 

 


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Комерційна  діяльність» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів галузі знань  07 Управління та адміністрування спеціальності 075 Маркетинг

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Комерційна діяльність» є вивчення теоретичних засад, методів, прийомів, засобів реалізації комерційного забезпечення товарного і товарно-грошового обміну у сфері комерційної діяльності

 Міждисциплінарні зв’язки:

Комерційне товарознавство, Правознавство, Інфраструктура товарного ринку, Підприємницька діяльність, Фінансовий облік, Економіка підприємства, Основи ринкових досліджень, Комунікаційна діяльність

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Комерційна діяльність» є формування знань про сутність та управління комерційною діяльністю підприємства, методи і засоби підвищення її ефективності

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Комерційна  діяльність» є набуття навичок в організації комерційної діяльності

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-    Роль і завдання комерційної роботи на сучасному етапі.

-    Вимоги, що ставляться до особистості  ком. працівника.

-    Види і класифікація суб’єктів підприємства.

-    Дослідження ринку товарів і послуг.

-    Планування системи показників комерційної діяльності.

-    Планування і організацію збуту продукції.

-    Сутність і роль закупівельних робіт.

-    Організацію експортно-імпортних робіт.

-    Види договорів ЗЕД

-    Ліцензування ЗЕД.

-    Асортимент товарів і його класифікацію.

-    Формування асортименту товарів

-    Організація товаропостачаня.

-    Зміст тарних операцій .

-    Методи продажу товарів.

-    Роль товарних складів їх види.

-    Види ефективності комерційної  роботи.

вміти:

-    Користуватись нормативно-правовою документацією.

-    Класифікувати комерції за основними ознаками.

-    Проводити дослідження ринку.

-    Класифікувати показники ефективності ком. діяльності.

-    Планувати збут продукції.

-    Здійснювати пошук комерційних партнерів.

-    Заключати угоди.

-    Формувати асортимент товарів.

-    Організовувати продаж товарів.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 годин/1, кредитів ECTS.


1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета : формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок щодо просування товарів на ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

              Завданням курсу :

Ø вивчення основних понять, систем маркетингу;

Ø набуття практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових завдань;

Ø формування вмінь творчого пошуку резервів вдосконалення маркетингової діяльності підприємства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

     знати:

-         суть і зміст маркетингу в сучасних ринкових умовах;

-         нормативно-правову базу маркетингу;

-         вплив середовища на діяльність фірми;

-         поведінку споживачів та ситуаційні впливи;

-         маркетингову товарну політику, її суть та структуру;

-         етапи ЖЦТ;

-         головні параметри якості та оцінку конкурентоспроможності послуг;

-         суть та мету цінової політики;

-         етапи та методи ціноутворення;

-         сута цілі збутової політики;

-         маркетингову комунікативну політику, необхідність використання реклами;

-         організацію маркетингової діяльності на підприємстві;

вміти:

-         користуватись нормативно-правовою документацією;

-         проводити маркетингові дослідження роботи фірм;

-         розробляти анкети для вивчення попиту;

-         проводити аналіз конкуренції;

-         досліджувати маркетингову товарну політику фірм;

-         складати життєвий цикл товару;

-         досліджувати маркетингову цінову політику фірм;

-         проводити аналіз рекламної діяльності фірми;

-         розробляти рекламні оголошення для публікації в пресі та оголошення по радіо;

-         оцінювати ефективність рекламних оголошень;

-         розробляти каталог фірми;

-         організовувати ефективну маркетингову діяльність фірм;

-         проводити маркетингові дослідження ринку;

 

2.     Програма навчальної дисципліни

1.     Сутність маркетингу, його концепція.

2.     Маркетингові дослідження.

3.     Маркетингова товарна політика.

4.     Маркетингова цінова політика.

5.     Маркетингова політика розподілу.

6.     Маркетингова політика комунікацій.

7.     Організація і контроль маркетингової діяльності.

8.     Підсумкове заняття

 


№ теми

Назва теми

Кількість годин

Усього

Аудиторні заняття

Самос-тійна робота

Лекції

Семінар

ські

Практич-ні

1

Поняття і сутність менеджменту

10

4

2

-

4

2

Організація як об’єкт управління

8

2

 

2

4

3

 Процес та функції менеджменту

6

2

-

-

4

4

Планування в організації

10

2

-

2

6

5

Організація як функція управління

8

2

-

2

4

6

Мотивація

8

2

-

2

4

7

Управлінський контроль

8

2

2

-

4

8

Управлінські рішення

10

2

-

2

6

9

Інформація та комунікації у менеджменті

12

2

-

2

8

10

Лідерство

12

2

2

2

6

11

Управління конфліктами та стресами

10

2

-

2

6

12

Ефективність управління

6

2

 

 

4

                               Разом:

108

26

6

16

60


При вивченні курсу розглядаються теоретичні та практичні аспекти розвитку професійних навичок, що зможуть забезпечити випускникам навчальних закладів успішний пошук робочого місця за фахом , якісні результати праці , творче ставлення до праці, прагнення до підвищення кваліфікаціх та самореалізації.

Навчальні матеріали включають цілу низку питань психологічного, економічного та правового спрямування щодо розвитку у випускників навичок працювати у команді, бути творчими , гнучкими, самостійними ів ухваленні рішень, розвитку комунікативних навичок, формування нового типу успішної людини.

Навчальний курс допоможе оволодіти таємницями самопрезентування та відшукати свій шлях до успіху.

Викладач Фединяк Ірина Ігорівна

1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування системи знань щодо організаційних, нормативно-правових питань управління якістю, принципів функціонування систем управління якістю; навичок з організації і контролю якості продукції та послуг; формування теоретичних знань та практичних навичок з основ управління якістю, стандартизації послуг, продукції та систем якості підприємств ресторанного господарства та торгівлі.

Завдання: вивчення термінології з управління якістю; оволодіння проблемою якості на сучасному етапі та її вплив на розвиток економіки країни; вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду управління якістю товарів для подальшого його розвитку;  використання методологічних основ управління: загальні підходи, принципи та методи роботи щодо якості товарів; правила розроблення систем управління якістю товарів: механізм управління, принципи та функції систем, система якості товарів у стандартах ISO серії 9000, тотальне управління якістю; опанування економічних проблем якості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:значення та етапи формування управління якістю, роль управління якістю в системі загального менеджменту; класичні та нові методи управління якістю; системи управління якістю, методи дослідження продукції та послуг, загальні закономірності розвитку систем управління якістю, стандартизації та сертифікації; категорії і види нормативних документів, основні правила стандартизації і УкрСЕПРО; призначення і структуру стандартів ISO серії 9000; вимоги стандартів ISO серії 9000 до моделі забезпечення якості; методологію оцінки діяльності та результатів діяльності підприємства за критеріями премій з якості; методологію безперервного вдосконалення діяльності підприємства відповідно до концепції TQM;

вміти:розробляти політику підприємства в галузі управління якістю; розробляти структуру і головні положення “Керівництва з якості”; вибирати необхідні стандарти ISO серії 9000 залежно від специфіки підприємства; розробляти головні елементи систем управління якістю за моделями стандартів ISO 9001; ISO 9002; ISO 9003; розробляти основні елементи системи якості згідно з концепцією TQM, виконати оцінювання побудованої системи за критеріями європейської премії за якість; вибирати оптимальну форму збирання, аналізу і обробки економічних даних про діяльність у галузі якості та функціонування системи якості;  розробляти механізм управління економікою якості.

 


Предметом вивчення  навчальної дисципліни "Організація виробництва" вивчення структури виробництва,  загальних вимог до виробничих приміщень, раціональної організації роботи цехів, окремих робочих місць при  кулінарні обробці продуктів, технології приготування страв, напоїв, виробів з борошна; оперативне планування роботи виробництва, порядок розробки і затвердження документації.


Програма вивчення нормативної дисципліни “Організація обслуговування в готелях” складена  відповідно до місця та значення за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою молодшого спеціаліста , передбачених стандартом.

Предметом вивчення є загальні закономірності й особливості формування, функціонування та розвитку готельного господарства.

Основною метою викладання дисципліни є формування комплексу теоретичних знань і умінь щодо розробки та здійснення сучасної політики в готелях, контроль дотримання персоналом правил обслуговування клієнтів, аналіз та оцінка системи заходів щодо безпеки проживання в готелях.


№ теми

Назва теми

Кількість годин

Усього

Аудиторні заняття

Самос-тійна робота

Лекції

Семінар

ські

Практич-ні

1

Поняття і сутність менеджменту

10

4

2

-

4

2

Організація як об’єкт управління

8

2

 

2

4

3

 Процес та функції менеджменту

6

2

-

-

4

4

Планування в організації

10

2

-

2

6

5

Організація як функція управління

8

2

-

2

4

6

Мотивація

8

2

-

2

4

7

Управлінський контроль

8

2

2

-

4

8

Управлінські рішення

10

2

-

2

6

9

Інформація та комунікації у менеджменті

12

2

-

2

8

10

Лідерство

12

2

2

2

6

11

Управління конфліктами та стресами

10

2

-

2

6

12

Ефективність управління

6

2

 

 

4

                               Разом:

108

26

6

16

60


Технологія виробництва кулінарної продукції


     Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація екскурсійного обслуговування» є вивчення особливостей екскурсійної справи як різновиду рекреаційної діяльності та  засобу пізнання рідного краю і виховання  патріотизму. Внаслідок вивчення цього курсу студенти  повинні оволодіти методикою проведення екскурсій, практичними навичками з розробки нових  екскурсійних  маршрутів.

 Основними завданнями вивчення дисципліни є :

-  розкрити понятійно-термінологічний апарат екскурсознавства;

-  розкрити особливості створення інноваційного екскурсійного продукту;

- висвітлити специфіку методики проведення оглядових і тематичних екскурсій;

- розглянути механізм управління екскурсійною діяльністю в ринкових  умовах,  а також організаційно-інституційні  засади розвитку екскурсійної справи в Україні;

- висвітлити сутність сучасних інструментів маркетингу і менеджменту екскурсійної діяльності.

 


Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Операційна система WINDOWS.

Тема 2. Текстовий редактор Microsoft Word.

Тема 3. Табличний процесор Місrоsоft Ехсеl.

Тема 4. Програма створення презентацій Power Point.

Тема 5. Організація рекламної діяльності.

Тема 6. Комп'ютерна графіка.

Тема 7. Системи розпізнавання тексту.


Фединяк Ірина Ігорівна

Пояснювальна записка

з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»

Типова програма з предмета: «Основи галузевої економіки і підприємництва» розрахована на 22 години  і складена на основі змісту типового навчального плану і освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника.

На сучасному етапі  розвитку ринкових відносин саме економічні  знання можуть прискорити реформування вітчизняної економіки її ефективність та оновлення. Зростання ефективності економіки , як сучасної форми неодмінно потребує підготовки кадрів, які були б здатні вирішувати економічні проблеми, що постають перед ними. Тому освітньо - професійна програма передбачає вивчення курсу “Основи галузевої економіки і підприємництва”.

Метою вивчення предмета є формування знань з питань  функціонування галузевої економіки, менеджменту та маркетингу і на цій основі сформувати підприємницький тип мислення. 

Предмет читається в кабінеті «Комерційно-економічних дисциплін», забезпечення якого відповідає вимогам комплексно-методичного забезпечення даної дисципліни. 

         Методика вивчення дисципліни складається з поєднання теоретичного навчання з проведенням практичних робіт а також з проведенням уроків-екскурсій.

         При вивченні програмного матеріалу потрібно використовувати новітню інформацію, прогресивні технології та нові підходи до роботи закладів  ресторанного господарства.

         З метою здійснення поточного контролю знань і перевірки рівня засвоєння матеріалу рекомендується проведення контрольної  роботи після вивчення  тем. Проведення контрольних робіт передбачено проводити по підсумках вивчення тем, які формують професійні базові знання учнів. Варіанти питань по контрольних роботах повинні містити основний зміст вивченого матеріалу, що дасть можливість зробити висновки про рівень засвоєння його учнями. Також з метою проведення контролю рекомендовано проводити тестове опитування.

За результатами стажування на сучасних підприємствах м. Івано-Франківська до програми вивчення даної дисципліни було внесено зміни  до стандарту при вивченні  наступних теми:

1.Теми №2 «Аналіз конкуренції ЗРГ» – регіональний компонент(розроблено форму звіту уроку- екскурсії з метою оцінки критеріїв конкурентоспроможності сучасних ЗРГ м. Івано-Франківська).

2. Теми №7 «Економічні показники виробництва» – регіональний компонент (враховано приклади розрахунку собівартості, прибутку та рентабельності на прикладі конкретних підприємств).

Також при вивченні дисципліни враховано новітню інформацію та зміни у чинному законодавстві при вивченні тем:

1. Теми №4 «Механізм створення власної справи» ( внесено зміни згідно чинного законодавства, щодо порядку реєстрації фізичних та юридичних осіб та порядку  припинення діяльності підприємств).

 

 


Анотація курсу:

Курс №2


Форумний формат

Опис курсу 1

Кваліфікаційні вимоги

Після вивчення дисципліни учні повинні

вміти:

Ø Користуватися персональним комп’ютером для вирішення професійних завдань: завантажити операційну систему, здійснювати операції з інформаційною базою (створення, копіювання, перенесення, знищення, архівування)

Ø навчитися вести облік за допомогою програми Excel;

Ø оформляти, бухгалтерські документи за допомогою програми Excel.

Ø Здійснювати розрахунок заробітної плати, заповнення касових документів.

знати:

Ø Використовувати фінансові функції

Ø Створення діаграм

Ø Порядок створення товарного чеку

Ø Форматувати таблиці

Ø Створювати прибуткові та видаткові касові ордери

Ø Створювати платіжні доручення та виписки банку

Ø Формувати баланс

Ø Виводити фінансові результати

Ø Створювати  універсальну таблицю обліку основних засобів

Ø Можливості глобальної мережі Internet для організації електронної комерції.

На реалізацію програми виділено 95 годин аудиторних занять, з них лекцій –

 72 годин, практичних занять - 17 години. Атестація 6 год.


`Пояснювальна записка

з предмета «Організація і технологія торговельних процесів»

Дана програма  з предмета «Організація і технологія торговельних процесів» розроблена до вимог освітньої програми та сучасних вимог ринку, щодо підготовки фахівців у сфері торгівлі.  Програмою  передбачено вивчення організації роботи продавця у відділах:

-         плодоовочевих товарів;

-         хліба, хлібобулочних, кондитерських виробів і меду;

-         бакалійних товарів;

-         молока, молокопродуктів, майонезу, морозива, харчових жирів, яєць курячих;

-         м’яса і м’ясопродуктів;

-         риби і риботоварів;

-         напоїв і тютюнових виробів.

Проаналізувавши Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітників з професії 5220 Продавець продовольчих товарів 3, 4 5 - го розрядів розроблений в 2014 році прийшли до висновку, що він не містить переліку питань, які допоможуть озброїти працівника сфери торгівлі продовольчими товарами необхідним мінімумом знань, щодо організації основних форм торгівлі, видів торгових підприємств, форм та методів продажу, немеханічного устаткування, тари, інвентарю, ваговимірювальних засобів вивчення споживчого попиту, рекламування товарів та оформлення вітрин, прогресивних форм організації праці, тому при вивченні цих тем використано Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітників з професії 5220 Продавець продовольчих товарів 3, 4 - го розрядів розроблений в 2006 році.

В процесі вивчення предмета потрібно сприяти вихованню почуттям відповідальності за створену справу, любові до праці і обраної професії, естетичному смаку та бережливого ставлення до власності.

        Вивчення предмета повинно сприяти розвитку різноманітних інтересів, самостійності, творчих здібностей, умінь самоосвіти, формуванню професійного мислення.

        При вивченні предмета потрібно врахувати міжпредметні зв’язки з дисциплінами:  «Комерційне товарознавство»,  «Основи галузевої економіки та підприємництва», «Основи права», «Облік і звітність», «Охорона праці»

        При вивченні програмного матеріалу потрібно врахувати та викласти сучасні прогресивні технології, та нові підходи до торгівлі. Поряд з вивченням лекційного програмного матеріалу передбачено проведення практичних знань та уроків – екскурсій на сучасні торгові підприємства де  учні набувають навичок вирішення різних комерційних питань.

        З метою здійснення контролю знань, перевірки рівня засвоєння передбачено проведення тестових завдань та контрольних робіт. Варіанти контрольної роботи повинні  містити зміст вивченого матеріалу, що дасть можливість зробити висновки про рівень його засвоєння учнями.


Технологія обслуговування в готелях і туристичних комплексах

Викладач: Мажак Зоряна Михайлівна

 Загальна кількість годин -108 год

Самостійне вивчення -60 год

Аудиторних - 48 год, з них 30 лекцій, 10 ЛПР, 8 семінарських

Передбачено Курсову роботу

Вид контролю - Іспит

Технологія обслуговування туристів на туристських організаціях