Курси


Новини сайту

Фото System Administrator
Завершено перший етап впровадження
System Administrator - середа 24 травень 2017 1:00
 

Завершено перший етап впровадження  системи дистанційного навчання у КРСТ

Фото Іван Тарасюк
Обговорення 1
Іван Тарасюк - четвер 23 березень 2017 2:24
 

Це тестова тема для обговорення

 

Доступні курси

1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: виробити цілісне уявлення про соціологію як науку та суспільство з погляду цієї науки, сформувати у майбутніх фахівців соціальну культуру і мислення, виробити основи соціологічного підходу до осмислення суспільних явищ, навички використання соціологічних методів в професійній діяльності.

Завдання:

·                   навчити застосовувати отримані знання в професійній діяльності;

·                   ознайомити з типологією соціальних систем, дослідженнями зв'язків і відносин, типологізацією об'єкта на рівні закономірностей, отримання конкретного наукового знання про механізми їх дії і форми прояву в різних соціальних системах для цілеспрямованого управління ними.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

•    предмет, структуру, функції, принципи, методи, основні категорії та закони соціології як науки;

•       загальну характеристику суспільства як цілісної системи та її складових;

•  структуру і зміст спеціальних соціологічних теорій;

•  послідовність розробки програми соціологічного дослідження;

•    основні методи збору, обробки, аналізу результатів соціологічного дослідження;

•    шляхи реалізації результатів соціологічних досліджень і соціальних технологій у суспільній практиці;

вміти:

•    пояснювати, оцінювати, узагальнювати знання про суспільство в контексті системного підходу з елементами структурно-функціонального аналізу;

•    володіти основними соціологічними термінами, користуватися ними під час виступів на семінарах, в дискусіях, диспутах тощо;

•  використовувати в роботі засоби масової комунікації, в тому числі комп'ютерні джерела інформації;

•  брати участь в організації та проведенні соціологічних опитувань;

•  використовувати на практиці результати соціологічних досліджень при діагностуванні причин соціальних конфліктів у сім'ї, колективі, на виробництві.

2.     Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Історія розвитку соціології та організація соціологічних досліджень.

Тема 2. Типологія соціології.

1.     Структура навчальної дисципліни

Назви змістових тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

сем

с.р.

кр

Тема1. Історія розвитку соціології та організація соціологічних досліджень.

32

6

2

-

2

22

 

1.

Соціологія як наука.8-10

 

2

 

 

 

 

 

2.

Структура і функції соціології13-19

 

2

 

 

 

 

 

 

1.

Становлення і основні етапи розвитку соціології.24-26

 

 

 

 

 

2

 

 

2.

Логіка виникнення соціології (розвиток соціального знання від античності до О. Конта).26-29

 

 

 

 

 

2

 

3.

Основні етапи розвитку

соціологічної думки в Україні.47-60

 

 

 

 

2

 

 

3.

Основні напрями західної соціології 20ст. Майбутнє соціології.31-38

 

 

 

 

2

 

 

4.

Історія становлення і розвитку39-41

соціологічної думки в Західній Європі. Класична соціологія.44-47

 

 

 

 

2

2

 

 

5.

Розвиток соціології в Росії та США.

 

 

 

 

2

 

4.

Конкретне соціологічне дослідження: методологія, різновиди та етапи.

 

2

 

 

 

 

6.

Методи збирання соціологічної інформації

 

 

 

 

2

 

 

7.

Програма  і робочий план соціологічного дослідження.

 

 

 

 

2

 

5.

Складання програми соціологічного дослідження.

 

 

2

 

 

 

 

8.

Соціологічне вимірювання, аналіз і інтерпретація результатів соціологічного дослідження.

 

 

 

 

2

2

 

 

9.

Опрацювання та аналіз первинної соціологічної інформації.

 

 

 

 

2

 

Тема 2. Типологія соціології.

 

 

6

 

4

12

 

6.

Суспільство як соціальна система, його соціальна структура.

 

2

 

 

 

7.

Особистість у системі соціальних зв’язків.

 

2

 

 

 

 

8.

Економічна соціологія.

 

 

 

 

2

 

8.

Соціологія політики і культури.

 

 

 

2

 

 

9.

Етносоціологія.

 

 

 

 

2

 

 

10.

Соціологія економічного життя праці та управління.

 

 

 

 

2

 

 

11.

Соціологія освіти та релігії.

 

 

 

 

2

 

9

Соціологія конфлікту.

 

2

 

 

 

 

12

Соціологія громадської думки.

 

 

 

 

2

 

 

13

Соціологія сім'ї та шлюбу.

 

 

 

 

2

 

10

Соціологія молоді. Залік.

 

 

 

2

(1)

 

Усього годин

54

12

2

-

6

34

(3)

2. Теми лекційних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Соціологія як наука.

2

2.

Структура і функції соціології.

2

3.

Конкретне соціологічне дослідження: методологія, різновиди та етапи.

2

4.

Суспільство як соціальна система, його соціальна структура.

2

5

Особистість у системі соціальних зв’язків.

2

7

Соціологія конфлікту.

2

 

Всього

10

3. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Основні етапи розвитку

соціологічної думки в Україні.

2

3

Соціологія політики і культури.

2

4

Соціологія молоді. Залік.

2

Всього

6

                                                                                                  

   4. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Складання програми соціологічного дослідження.

2

Всього

2

                                                        

5. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Становлення і основні етапи розвитку соціології.

2

2

Логіка виникнення соціології (розвиток соціального знання від античності до О. Конта).

2

3

Основні напрями західної соціології 20ст. Майбутнє соціології.

2

4

Історія становлення і розвитку

соціологічної думки в Західній Європі.

Класична соціологія.

2

2

5

Розвиток соціології в Росії та США.

2

6

Методи збирання соціологічної інформації

2

7

Програма  і робочий план соціологічного дослідження.

2

8

Соціологічне вимірювання, аналіз і інтерпретація результатів соціологічного дослідження.

2

2

9

Опрацювання та аналіз первинної соціологічної інформації

2

10

Економічна соціологія.

2

11

Етносоціологія.

2

12

Соціологія економічного життя праці та управління.

2

13

Соціологія освіти і релігії.

2

14

Соціологія громадської думки

2

15

Соціологія сім'ї та шлюбу.

2

 

Всього

34


1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

 

        Мета навчальної дисципліни « Культурологія» є:

 -  підготовка молоді до адекватної особистісної орієнтації в сучасному світі;
-  сприяння загальнокультурній самоідентифікації; усвідомлення свого права на самореалізацію та самовираження в поліфонічному просторі культури;
- формування у студентів – майбутніх фахівців - вмінь орієнтуватися в культурному середовищі сучасного суспільства та використовувати культурологічний підхід до аналізів процесів духовного та соціального життя;
- розвиток здібностей та стійких орієнтацій на міжкультурне спілкування, діалог з представниками інших культур на основі поваги, взаєморозуміння та духовного взаємозбагачення.

  Завдання навчальної  дисципліни «Культурологія» є:

 - сформувати у студентів усвідомлення пріоритетної ролі культури в суспільному розвитку, значення культурології в системі гуманітарного знання;
- сформувати уявлення студентів про багатоманітність і самоцінність різних культур, характерні риси сучасної світової культури та культурологічний зміст глобальних проблем сучасності;
- розкрити специфіку української культури як складової світового культурного процесу;
- зорієнтувати в осяганні розмаїтої палітри мистецької творчості в контексті культурно-історичних епох;
- сформувати установки на систематичну культурологічну самоосвіту як фактор культурного самовдосконалення;
- розвинути духовно-творчий потенціал студентів, їх здатність до культуротворчої самореалізації в майбутній професії та суспільстві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- основні етапи культурного розвитку людства, їх загальні ознаки;

- основні культурологічні та психологічні терміни та поняття;

- систему цінностей і психологічні особливості різних культурних епох та цивілізацій;

- світогляд та духовні цінності, людей та митців, що жили і творили в різні культурні епохи;

- найвагоміші культурні досягнення людства;

- види та жанри мистецтва;

- місце та роль культури України у контексті світової культури.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 

-аналізувати та давати оцінку культурним особливостям різних цивілізацій;

- прослідкувати взаємозв’язок між внутрішнім,психологічним станом особистості та рівнем культурного розвитку середовища, в якому вона живе;

- робити історично - культурологічний аналіз мистецьких та літературних творів;

- підібрати літературу з окремих проблем культури, певного жанру та напрямку ;

- бути толерантними до надбань культури інших народів;

- проаналізувати вплив історичних подій на культурний розвиток України;

- дати порівняльну характеристику української та зарубіжної культури;

- написати реферат, доповідь, повідомлення з історії та теорії української та зарубіжної культури;

- зробити повідомлення з проблем курсу.

 

 

2.     Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Генеза культури

Тема 2. Культура України в контексті світової культури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Cтруктура навчальної дисципліни

«Культурологія»

№ з/п

Назви змістових тем

Кількість годин

 

денна форма

 

аудиторні

самостійні

Усього

у тому числі

 

лекції

практичні

лабораторні

семінарські

самостійне вивчення

КР

Тема № 1 Генеза культури

20

6

-

-

4

10

 

 

1

 

Культурологія як наука, специфіка культурологічного знання

 

2

 

 

 

 

 

1

Методологічні засади розуміння національної культури.

 

 

 

 

2

 

2

 

Генеза культури, культура первісного суспільства

 

2

 

 

 

 

 

2

Світосприймання  первісної людини,елементи культури, релігійних вірувань

 

 

 

 

2

 

3

 

Особливості культури Стародавнього Сходу

 

 

 

2

 

 

 4

Культура Стародавніх Греції та Риму

 

 

 

2

 

3

Античність: міфи та реальність. Античність та  українська культура

 

 

 

2

 

5

Особливості та умови розвитку культури Середньовіччя. Ренесанс – важливий період розвитку світової культури

 

2

 

 

 

 

4

Світосприйняття людини періоду Середньовіччя

 

 

 

 

2

 

 

5

Світосприйняття людини періоду Нового часу.

 

 

 

 

 

 

2

 

Тема 2  Культура України в контексті світової культури

34

4

-

6

24

 

(1)

6

 

Давня культура України

 

2

 

 

 

 

 

7

 

Культура Київської Русі

 

 

 

2

 

 

6

Культура на українських землях у найдавніші часи. Визначні постаті культури періоду Київської Русі

 

 

 

 

 

2

 

7

Культурні процеси на Прикарпатті  з   найдавніших часів до кінця XVIIIст

 

 

 

 

 

2

 

8

 

Особливості та умови культурного розвитку українських земель у XIVXVI ст .Українське бароко

 

2

 

 

 

 

8

Видатні памятки культури України XIVXVII  ст.

 

 

 

 

 

2

 

9

Видатні досягнення української культури XVIII- ХІХ ст.

 

 

 

 

 

2

 

10

Українська культура XIXпоч. XX ст. в контексті  розвитку    світової к-ри.

 

 

 

 

  2

 

9

Сучасна українська культура та її входження у світовий простір

 

 

 

 

2

 

11

Духовні памятки культури України  XIX-XXст .

 

 

 

 

 

2

 

12

Європейська культура XX ст.

 

 

 

 

  2

 

13

Тенденції розвитку сучасної української та світової культури

 

 

 

 

 2

 

14

Культура особистості,фактори, що впливають на розвиток культури особистості

 

 

 

 

2

 

15

Сучасне образотворче мистецтво, музика, театр: жанри і стилі

 

 

 

 

 

2

 

16

Культурний розвиток на зламі століть, поняття « авангарду».

 

 

 

 

2

 

17

Нові види культури

 

 

 

 

2

 

10

Глобальні проблеми розвитку особистості у сучасному світі .

 

 

 

 

2

 

(1)

Усього годин за   семестр: 

54

10

-

-

10

34

(1)

5. Теми лекційних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.      

Культурологія як наука, специфіка культурологічного знання

2

2.

Генеза культури, культура первісного суспільства

2

3.

Особливості та умови розвитку культури Середньовіччя. Ренесанс – важливий період розвитку світової культури

2

4.

Давня культура України

2

5.

Особливості та умови культурного розвитку українських земель у XIVXVI ст .Українське бароко

2

Разом  год.:

10

                                                        

                                     6. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Особливості культури Стародавнього Сходу

2

2.

Культура Стародавніх Греції та Риму

2

4.

Видатні досягнення культури Київської  Русі

2

5.

Сучасна українська культура та її входження у світовий простір

2

6.

Глобальні проблеми розвитку особистості у сучасному світі.

Разом год.:

10

 

                                           7. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Методологічні засади розуміння національної культури

2

2.

Світосприймання  первісної людини,елементи культури, релігійних вірувань

2

3.

Античність: міфи та реальність. Античність та  українська культура

2

4.

Світосприйняття людини періоду Середньовіччя

2

5.

Світосприйняття людини періоду  Нового часу

2

6.

Культура на українських землях у найдавніші часи. Визначні постаті культури періоду Київської Русі

2

7.

Культурні процеси на Прикарпатті  з   найдавніших часів до кінця XVIII ст

2

8.

Видатні памятки культури України XIVXVII  ст.

2

9.

Видатні досягнення української культури XVIII- ХІХ ст.

2

10.

Духовні памятки культури України  XIX-XXст

2

11.

Українська культура XIXпоч. XX ст. в контексті  розвитку    світової культури.

2

12.

Європейська культура XX ст.

2

13.

Тенденції розвитку сучасної української та світової культури

2

14.

Сучасне образотворче мистецтво, музика, театр: жанри і стилі

2

15.

Культурний розвиток на зламі століть, поняття « авангарду».

2

16.

Культура особистості,фактори, що впливають на розвиток культури особистості

2

17

Нові види культури

2

 

Разом год.:

34


 

1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

« Історія України»

Мета:  формування історичної свідомості молоді, в якій поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний розвиток, усвідомлення нею нерозривного зв'язку між минулим і сучасністю, традиціями і досвідом різних поколінь українців, виховання патріотизму, відповідальності за долю своєї Батьківщини, спонукання до активної наполегливої праці в розбудові  держави Україна.

Завдання: допомогти студенту зрозуміти сучасність за допомогою аналізу минулого, оволодіти основами методики історичного дослідження,  історичної хронології. Виробити навички наукової роботи з історичними першоджерелами, різноманітною навчальною літературою. Навчити методиці самостійної роботи при підготовці до занять та підсумкового контролю знань. Зацікавити вітчизняною історією, практикуючи відвідання музеїв, історико-культурних пам'яток, інформуючи про найактуальніші проблеми сучасної історії та політики.

Історія України вчить молоду людину, спираючись на загальнолюдські цінності, творчо опрацьовувати і критично переосмислювати багатство світового історичного досвіду та засвоювати його уроки, формувати на цій основі власні переконання, громадянську позицію, здобути навички і вміння, необхідні для практичної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: - сутність основних проблем історії України;

- головні джерела вивчення вітчизняної історії;

-  основні проблеми етногенезу української нації;

- основні періоди історичного розвитку української нації, етапи формування її державності;

- суспільно-політичні, економічні та культурні процеси історичного розвитку українського народу;

- головні події, що вплинули на хід історії України;

- найважливіші історичні документи вітчизняної історії;

- діяльність визначних історичних осіб та основних політичних партій.

 

вміти:   - працювати з першоджерелами, науковою та методичною літературою;

-         аналізувати історичні процеси, події, факти, давати їм власну оцінку;

-          користуватись різноманітними методами дослідження історичного процесу;

-         аргументовано відстоювати свої погляди, брати участь у дискусії з метою пошуку історичної істини;

-         користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної науки;

-         мати громадянську позицію, високу історико-політичну культуру;

-         на основі вивчення історичних подій робити висновки і узагальнення, користуватись уроками минулого;

-         застосовувати дані історичної науки для вирішення професійних завдань.

 

2.     Програма навчальної дисципліни

Тема 1.  Українські землі з найдавніших часів до другої  половини XVII ст . 

Тема 2.  Українські землі з другої  половини  XVII ст .  до наших днів.

 


 

3.      Структура навчальної дисципліни  «Історія України»

                  № з/п

Назви змістових тем

Кількість годин

 

денна форма

 

аудиторні

самостійні

Усього

у тому числі

 

лекції

практичні

лабораторні

семінарські

самостійне вивчення

КР

Тема № 1 Українські землі з найдавніших часів до другої  половини XVII ст . 

16

4

-

-

4

8

 

(1)

1

 

Історичні передумови формування української державності

 

2

 

 

 

 

 

1

Античні міста – колонії. Найдавніші землероби і скотарі.

 

 

 

 

2

 

2

 

Київська Русь , її суспільний, політичний та культурний розвиток.

 

 

 

 

2

 

2

Галицько – Волинська держава

 

 

 

 

 

2

 

3

 

Українські землі у складі Литви та Польщі. Виникнення українського козацтва  (XIV XVII ст. ). 

 

2

 

 

 

 

3

 

Кревська унія. Князь К. Острозький.

 

 

 

 

 

2

 

4

 

Національно – визвольна війна україн. народу. Утворення гетьманської держави  ( сер. XVII ст.). К.р.

 

 

 

 

2

 

(1)

4

Українсь. – московський договір 1654 р.

 

 

 

 

 

2

 

Тема № 2 Українські землі з др. пол. XVII ст .  до наших днів

36

12

-

-

6

20

 

(1)

5.

 

Занепад Української козацької держави «Велика Руїна». Гетьманщина. Позбавлення України автономної державності(XVII-XVIII ст)

 

2

 

 

 

 

5.

Гетьмани Укрпаїни: П. Полуботок, Д.Апостол, І. Скоропадський, Д.Дорошенко.

 

 

 

 

 

2

 

6.

Поділи Речі Посполитої. Діяльність Малоросійських колегій.

 

 

 

 

 

2

 

6

 

Суспільний розвиток українських земель у складі Російської та Австрійської імперій (XIX ст ).

 

2

 

 

 

 

7.

Початок національного відродження. В. Капніст. Кирило –Мефодіївське братство.

 

 

 

 

 

2

 

8

Створення українських політичних партій: РУП,УРП,УНДП,РУРП.

 

 

 

 

 

2

 

7

 

Український національно – визвольний рух та державот процеси в 1917-1921 рр

 

2

 

 

 

 

8

 

Українська революція та її наслідки

 

 

 

 

2

 

9

Початок Україн революції, Директорія , політика воєнного комунізму.

 

 

 

 

 

2

 

9

 

Україна у складі СРСР ( 1922-1939 рр)

 

2

 

 

 

 

10

 

Україна у ІІ світовій війні

 

2

 

 

 

 

10

Релігійне і культурне життя в Україні

( 1922 – 1939 рр.)

 

 

 

 

 

2

 

11

Наш край в роки ІІ світової війни

 

 

 

 

 

3

 

11

 

Суспільний та політичний розвиток України у повоєнний період ( др.пол. 40 – 1985 рр) . Опозиційний рух

 

 

 

 

2

 

12

Радянізація західних областей України

 

 

 

 

 

3

 

12

 

Національно – державне відродження українського народу. Розбудова незалежної Української держави. 

 

2

 

 

 

 

 

13

Зовнішня політика України на сучасному етапі.

 

 

 

 

 

2

 

13

 

Україна на сучасному етапі. Підсумкове заняття

 

 

 

 

2

(1)

Усього годин за 3-й семестр: 

54

16

-

-

10

28

(2)

 

4. Теми лекційних  занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.      

Історичні передумови формування української державності

2

2.      

Українські землі у складі Литви та Польщі. Виникнення українського козацтва  (XIV XVII ст. )

2

3.      

Занепад Української козацької держави «Велика Руїна». Гетьманщина. Позбавлення України автономної державності (XVII-XVIII ст)

2

4.      

Суспільний розвиток українських земель у складі Російської та Австрійської імперій (XIX ст )

2

  5.

Український національно – визвольний рух та державотворчі процеси в 1917-1921 рр

2

  6.

Україна у складі СРСР ( 1922-1939 рр)

2

  7.

Україна у ІІ світовій війні

2

  8.

Національно – державне відродження українського народу. Розбудова незалежної Української держави. 

2

Разом  год.:

16

5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.      

Київська Русь , її суспільний, політичний та культурний розвиток.

2

2.

Національно – визвольна війна українського народу. Утворення гетьманської держави  ( сер. XVII ст.).

2

 3.

Українська революція та її наслідки

2

4.

Суспільний та політичний розвиток України у повоєнний період ( др.пол. 40 – 1985 рр) . Опозиційний рух

2

5.

Україна на сучасному етапі. Підсумкове заняття.

2

Разом  год.:

10 (2)

                               Самостійна робота студентів

з/п

Назва теми

К-сть

год

Форма контролю

1. 

Античні міста – колонії.

Найдавніші землероби і скотарі.

2

Скласти тези

 

2. 

Галицько – Волинська держава

2

Написати реферат

3. 

Кревська унія. Князь К. Острозький.

2

Скласти історичний портрет

 

4. 

Українсько – московський договір 1654 р.

2

Написати повідомлення

 

5. 

 Гетьмани України : П.Полуботок,

 Д.Апостол, І. Скоропадський, Д.Дорошенко.

2

Скласти історичний портрет

 

6. 

Поділи Речі Посполитої.

 Діяльність Малоросійських колегій.

2

Скласти хронологічну таблицю

7. 

Початок національного відродження.

В. Капніст. Кирило – Мефодіївське братство.

2

Скласти тези

 

8. 

Створення українських політичних партій:

 РУП, УРП, УНДП,РУРП.

2

Інформацію занести у таблицю

 

9. 

Початок Української революції, Директорія

УНР, політика воєнного комунізму.

2

Скласти хронологічну таблицю

10.                 

Релігійне і культурне життя

 в Україні ( 1922 – 1939 рр.)

2

Скласти тези

 

11.                 

Наш край у роки війни.

3

Підібрати крає знав чий матеріал

12.                 

Радянізація західних областей України

3

Скласти тези

 

13.                 

Зовнішня політика України на сучасному

 етапі.

2

Написати повідомлення

 

 

Разом год.:

28

 

 


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів напряму галузі знань  07 Управління та адміністрування,  спеціальності  075 Маркетинг.

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність»  є вивчення комплексної системи підприємницької діяльності і способів досягнення успіхів у підприємництві.

 Міждисциплінарні зв’язки:

Комерційна діяльність, Комерційне товарознавство, Основи правових знань, Інфраструктура товарного ринку, Фінансовий облік,  Комунікаційна політика

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Підприємницька  діяльність» є формування знань з питань організації і функціонування підприємницької діяльності, менеджменту та маркетингу, розкриття механізму створення власної справи, і на цій основі сформувати підприємницький тип мислення.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Підприємницька  діяльність» є набуття навичок в організації підприємницької діяльності; оволодіння методами оцінки ефективності бізнесу в умовах ринкових  відносин.

 

 

 

 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

·        Суть підприємництва в сучасних ринкових умовах;

·        Основні принципи підприємницької діяльності;

·        Зміст основних проблем бізнесу і підприємницької діяльності;

·        Процес державної реєстрації;

·        Нормативно – правову базу підприємницької діяльності;

·        Методи організації бізнесу;

·        Технологіюз аснування власної справи;

·        Суть менеджменту, проблеми його розвитку;

·        Проблеми державного регулювання бізнесу;

·        Сигнали про банкрутство, процесс ліквідації підприємства.

·        Бізнес-планування;

·        Механізм фінансового планування;

·        Інвестиційну політику підприємств;

·        Організацію договірних відносин;

·        Психологію і етику підприємництва;

·        Правила професійної етики;

·        Фактори та етапи карєрного росту.

вміти:

·        Користуватися  нормативно – правовою документацією;

·        Оцінювати підприємницьку діяльність підприємства в умовах ринку;

·        Виділяти слабкі і сильні сторонни підприємницької та управлінської діяльності;

·        Оформляти засновницькі документи: статут підприємства, засновницький договір;

·        Оформляти пакет документів для державної реєстрації;

·        Розробляти бізнес- план підприємства;

·        Складати фінансовий план;

·        Оформляти договірні відносини;

·        Визначати переваги підприємства;

·        Організовувати ефективну роботу фірми.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години /1, кредитів ECTS.

 

 


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Комерційна  діяльність» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів галузі знань  07 Управління та адміністрування спеціальності 075 Маркетинг

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Комерційна діяльність» є вивчення теоретичних засад, методів, прийомів, засобів реалізації комерційного забезпечення товарного і товарно-грошового обміну у сфері комерційної діяльності

 Міждисциплінарні зв’язки:

Комерційне товарознавство, Правознавство, Інфраструктура товарного ринку, Підприємницька діяльність, Фінансовий облік, Економіка підприємства, Основи ринкових досліджень, Комунікаційна діяльність

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Комерційна діяльність» є формування знань про сутність та управління комерційною діяльністю підприємства, методи і засоби підвищення її ефективності

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Комерційна  діяльність» є набуття навичок в організації комерційної діяльності

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-    Роль і завдання комерційної роботи на сучасному етапі.

-    Вимоги, що ставляться до особистості  ком. працівника.

-    Види і класифікація суб’єктів підприємства.

-    Дослідження ринку товарів і послуг.

-    Планування системи показників комерційної діяльності.

-    Планування і організацію збуту продукції.

-    Сутність і роль закупівельних робіт.

-    Організацію експортно-імпортних робіт.

-    Види договорів ЗЕД

-    Ліцензування ЗЕД.

-    Асортимент товарів і його класифікацію.

-    Формування асортименту товарів

-    Організація товаропостачаня.

-    Зміст тарних операцій .

-    Методи продажу товарів.

-    Роль товарних складів їх види.

-    Види ефективності комерційної  роботи.

вміти:

-    Користуватись нормативно-правовою документацією.

-    Класифікувати комерції за основними ознаками.

-    Проводити дослідження ринку.

-    Класифікувати показники ефективності ком. діяльності.

-    Планувати збут продукції.

-    Здійснювати пошук комерційних партнерів.

-    Заключати угоди.

-    Формувати асортимент товарів.

-    Організовувати продаж товарів.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 годин/1, кредитів ECTS.


1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета : формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок щодо просування товарів на ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

              Завданням курсу :

Ø вивчення основних понять, систем маркетингу;

Ø набуття практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових завдань;

Ø формування вмінь творчого пошуку резервів вдосконалення маркетингової діяльності підприємства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

     знати:

-         суть і зміст маркетингу в сучасних ринкових умовах;

-         нормативно-правову базу маркетингу;

-         вплив середовища на діяльність фірми;

-         поведінку споживачів та ситуаційні впливи;

-         маркетингову товарну політику, її суть та структуру;

-         етапи ЖЦТ;

-         головні параметри якості та оцінку конкурентоспроможності послуг;

-         суть та мету цінової політики;

-         етапи та методи ціноутворення;

-         сута цілі збутової політики;

-         маркетингову комунікативну політику, необхідність використання реклами;

-         організацію маркетингової діяльності на підприємстві;

вміти:

-         користуватись нормативно-правовою документацією;

-         проводити маркетингові дослідження роботи фірм;

-         розробляти анкети для вивчення попиту;

-         проводити аналіз конкуренції;

-         досліджувати маркетингову товарну політику фірм;

-         складати життєвий цикл товару;

-         досліджувати маркетингову цінову політику фірм;

-         проводити аналіз рекламної діяльності фірми;

-         розробляти рекламні оголошення для публікації в пресі та оголошення по радіо;

-         оцінювати ефективність рекламних оголошень;

-         розробляти каталог фірми;

-         організовувати ефективну маркетингову діяльність фірм;

-         проводити маркетингові дослідження ринку;

 

2.     Програма навчальної дисципліни

1.     Сутність маркетингу, його концепція.

2.     Маркетингові дослідження.

3.     Маркетингова товарна політика.

4.     Маркетингова цінова політика.

5.     Маркетингова політика розподілу.

6.     Маркетингова політика комунікацій.

7.     Організація і контроль маркетингової діяльності.

8.     Підсумкове заняття

 


№ теми

Назва теми

Кількість годин

Усього

Аудиторні заняття

Самос-тійна робота

Лекції

Семінар

ські

Практич-ні

1

Поняття і сутність менеджменту

10

4

2

-

4

2

Організація як об’єкт управління

8

2

 

2

4

3

 Процес та функції менеджменту

6

2

-

-

4

4

Планування в організації

10

2

-

2

6

5

Організація як функція управління

8

2

-

2

4

6

Мотивація

8

2

-

2

4

7

Управлінський контроль

8

2

2

-

4

8

Управлінські рішення

10

2

-

2

6

9

Інформація та комунікації у менеджменті

12

2

-

2

8

10

Лідерство

12

2

2

2

6

11

Управління конфліктами та стресами

10

2

-

2

6

12

Ефективність управління

6

2

 

 

4

                               Разом:

108

26

6

16

60


Савчук Л.М.

Загальна кількість годин - 27

аудиторних - 15

самостійне вивчення -12

Косовська Л.і.

26 год

При вивченні курсу розглядаються теоретичні та практичні аспекти розвитку професійних навичок, що зможуть забезпечити випускникам навчальних закладів успішний пошук робочого місця за фахом , якісні результати праці , творче ставлення до праці, прагнення до підвищення кваліфікаціх та самореалізації.

Навчальні матеріали включають цілу низку питань психологічного, економічного та правового спрямування щодо розвитку у випускників навичок працювати у команді, бути творчими , гнучкими, самостійними ів ухваленні рішень, розвитку комунікативних навичок, формування нового типу успішної людини.

Навчальний курс допоможе оволодіти таємницями самопрезентування та відшукати свій шлях до успіху.

Викладач Фединяк Ірина Ігорівна

1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування системи знань щодо організаційних, нормативно-правових питань управління якістю, принципів функціонування систем управління якістю; навичок з організації і контролю якості продукції та послуг; формування теоретичних знань та практичних навичок з основ управління якістю, стандартизації послуг, продукції та систем якості підприємств ресторанного господарства та торгівлі.

Завдання: вивчення термінології з управління якістю; оволодіння проблемою якості на сучасному етапі та її вплив на розвиток економіки країни; вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду управління якістю товарів для подальшого його розвитку;  використання методологічних основ управління: загальні підходи, принципи та методи роботи щодо якості товарів; правила розроблення систем управління якістю товарів: механізм управління, принципи та функції систем, система якості товарів у стандартах ISO серії 9000, тотальне управління якістю; опанування економічних проблем якості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:значення та етапи формування управління якістю, роль управління якістю в системі загального менеджменту; класичні та нові методи управління якістю; системи управління якістю, методи дослідження продукції та послуг, загальні закономірності розвитку систем управління якістю, стандартизації та сертифікації; категорії і види нормативних документів, основні правила стандартизації і УкрСЕПРО; призначення і структуру стандартів ISO серії 9000; вимоги стандартів ISO серії 9000 до моделі забезпечення якості; методологію оцінки діяльності та результатів діяльності підприємства за критеріями премій з якості; методологію безперервного вдосконалення діяльності підприємства відповідно до концепції TQM;

вміти:розробляти політику підприємства в галузі управління якістю; розробляти структуру і головні положення “Керівництва з якості”; вибирати необхідні стандарти ISO серії 9000 залежно від специфіки підприємства; розробляти головні елементи систем управління якістю за моделями стандартів ISO 9001; ISO 9002; ISO 9003; розробляти основні елементи системи якості згідно з концепцією TQM, виконати оцінювання побудованої системи за критеріями європейської премії за якість; вибирати оптимальну форму збирання, аналізу і обробки економічних даних про діяльність у галузі якості та функціонування системи якості;  розробляти механізм управління економікою якості.

 


Предметом вивчення  навчальної дисципліни "Організація виробництва" вивчення структури виробництва,  загальних вимог до виробничих приміщень, раціональної організації роботи цехів, окремих робочих місць при  кулінарні обробці продуктів, технології приготування страв, напоїв, виробів з борошна; оперативне планування роботи виробництва, порядок розробки і затвердження документації.


Програма вивчення нормативної дисципліни “Організація обслуговування в готелях” складена  відповідно до місця та значення за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою молодшого спеціаліста , передбачених стандартом.

Предметом вивчення є загальні закономірності й особливості формування, функціонування та розвитку готельного господарства.

Основною метою викладання дисципліни є формування комплексу теоретичних знань і умінь щодо розробки та здійснення сучасної політики в готелях, контроль дотримання персоналом правил обслуговування клієнтів, аналіз та оцінка системи заходів щодо безпеки проживання в готелях.


№ теми

Назва теми

Кількість годин

Усього

Аудиторні заняття

Самос-тійна робота

Лекції

Семінар

ські

Практич-ні

1

Поняття і сутність менеджменту

10

4

2

-

4

2

Організація як об’єкт управління

8

2

 

2

4

3

 Процес та функції менеджменту

6

2

-

-

4

4

Планування в організації

10

2

-

2

6

5

Організація як функція управління

8

2

-

2

4

6

Мотивація

8

2

-

2

4

7

Управлінський контроль

8

2

2

-

4

8

Управлінські рішення

10

2

-

2

6

9

Інформація та комунікації у менеджменті

12

2

-

2

8

10

Лідерство

12

2

2

2

6

11

Управління конфліктами та стресами

10

2

-

2

6

12

Ефективність управління

6

2

 

 

4

                               Разом:

108

26

6

16

60


Технологія виробництва кулінарної продукції


     Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація екскурсійного обслуговування» є вивчення особливостей екскурсійної справи як різновиду рекреаційної діяльності та  засобу пізнання рідного краю і виховання  патріотизму. Внаслідок вивчення цього курсу студенти  повинні оволодіти методикою проведення екскурсій, практичними навичками з розробки нових  екскурсійних  маршрутів.

 Основними завданнями вивчення дисципліни є :

-  розкрити понятійно-термінологічний апарат екскурсознавства;

-  розкрити особливості створення інноваційного екскурсійного продукту;

- висвітлити специфіку методики проведення оглядових і тематичних екскурсій;

- розглянути механізм управління екскурсійною діяльністю в ринкових  умовах,  а також організаційно-інституційні  засади розвитку екскурсійної справи в Україні;

- висвітлити сутність сучасних інструментів маркетингу і менеджменту екскурсійної діяльності.

 


Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Операційна система WINDOWS.

Тема 2. Текстовий редактор Microsoft Word.

Тема 3. Табличний процесор Місrоsоft Ехсеl.

Тема 4. Програма створення презентацій Power Point.

Тема 5. Організація рекламної діяльності.

Тема 6. Комп'ютерна графіка.

Тема 7. Системи розпізнавання тексту.


Фединяк Ірина Ігорівна

Пояснювальна записка

з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»

Типова програма з предмета: «Основи галузевої економіки і підприємництва» розрахована на 22 години  і складена на основі змісту типового навчального плану і освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника.

На сучасному етапі  розвитку ринкових відносин саме економічні  знання можуть прискорити реформування вітчизняної економіки її ефективність та оновлення. Зростання ефективності економіки , як сучасної форми неодмінно потребує підготовки кадрів, які були б здатні вирішувати економічні проблеми, що постають перед ними. Тому освітньо - професійна програма передбачає вивчення курсу “Основи галузевої економіки і підприємництва”.

Метою вивчення предмета є формування знань з питань  функціонування галузевої економіки, менеджменту та маркетингу і на цій основі сформувати підприємницький тип мислення. 

Предмет читається в кабінеті «Комерційно-економічних дисциплін», забезпечення якого відповідає вимогам комплексно-методичного забезпечення даної дисципліни. 

         Методика вивчення дисципліни складається з поєднання теоретичного навчання з проведенням практичних робіт а також з проведенням уроків-екскурсій.

         При вивченні програмного матеріалу потрібно використовувати новітню інформацію, прогресивні технології та нові підходи до роботи закладів  ресторанного господарства.

         З метою здійснення поточного контролю знань і перевірки рівня засвоєння матеріалу рекомендується проведення контрольної  роботи після вивчення  тем. Проведення контрольних робіт передбачено проводити по підсумках вивчення тем, які формують професійні базові знання учнів. Варіанти питань по контрольних роботах повинні містити основний зміст вивченого матеріалу, що дасть можливість зробити висновки про рівень засвоєння його учнями. Також з метою проведення контролю рекомендовано проводити тестове опитування.

За результатами стажування на сучасних підприємствах м. Івано-Франківська до програми вивчення даної дисципліни було внесено зміни  до стандарту при вивченні  наступних теми:

1.Теми №2 «Аналіз конкуренції ЗРГ» – регіональний компонент(розроблено форму звіту уроку- екскурсії з метою оцінки критеріїв конкурентоспроможності сучасних ЗРГ м. Івано-Франківська).

2. Теми №7 «Економічні показники виробництва» – регіональний компонент (враховано приклади розрахунку собівартості, прибутку та рентабельності на прикладі конкретних підприємств).

Також при вивченні дисципліни враховано новітню інформацію та зміни у чинному законодавстві при вивченні тем:

1. Теми №4 «Механізм створення власної справи» ( внесено зміни згідно чинного законодавства, щодо порядку реєстрації фізичних та юридичних осіб та порядку  припинення діяльності підприємств).

 

 


Технологія приготування коктейлів

40 год

Викладач Косовська Л. І.

40 год

Викладач Косовська Л. І.

40 год

Анотація курсу:

Курс №2


Форумний формат

Опис курсу 1

Кваліфікаційні вимоги

Після вивчення дисципліни учні повинні

вміти:

Ø Користуватися персональним комп’ютером для вирішення професійних завдань: завантажити операційну систему, здійснювати операції з інформаційною базою (створення, копіювання, перенесення, знищення, архівування)

Ø навчитися вести облік за допомогою програми Excel;

Ø оформляти, бухгалтерські документи за допомогою програми Excel.

Ø Здійснювати розрахунок заробітної плати, заповнення касових документів.

знати:

Ø Використовувати фінансові функції

Ø Створення діаграм

Ø Порядок створення товарного чеку

Ø Форматувати таблиці

Ø Створювати прибуткові та видаткові касові ордери

Ø Створювати платіжні доручення та виписки банку

Ø Формувати баланс

Ø Виводити фінансові результати

Ø Створювати  універсальну таблицю обліку основних засобів

Ø Можливості глобальної мережі Internet для організації електронної комерції.

На реалізацію програми виділено 95 годин аудиторних занять, з них лекцій –

 72 годин, практичних занять - 17 години. Атестація 6 год.


`Пояснювальна записка

з предмета «Організація і технологія торговельних процесів»

Дана програма  з предмета «Організація і технологія торговельних процесів» розроблена до вимог освітньої програми та сучасних вимог ринку, щодо підготовки фахівців у сфері торгівлі.  Програмою  передбачено вивчення організації роботи продавця у відділах:

-         плодоовочевих товарів;

-         хліба, хлібобулочних, кондитерських виробів і меду;

-         бакалійних товарів;

-         молока, молокопродуктів, майонезу, морозива, харчових жирів, яєць курячих;

-         м’яса і м’ясопродуктів;

-         риби і риботоварів;

-         напоїв і тютюнових виробів.

Проаналізувавши Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітників з професії 5220 Продавець продовольчих товарів 3, 4 5 - го розрядів розроблений в 2014 році прийшли до висновку, що він не містить переліку питань, які допоможуть озброїти працівника сфери торгівлі продовольчими товарами необхідним мінімумом знань, щодо організації основних форм торгівлі, видів торгових підприємств, форм та методів продажу, немеханічного устаткування, тари, інвентарю, ваговимірювальних засобів вивчення споживчого попиту, рекламування товарів та оформлення вітрин, прогресивних форм організації праці, тому при вивченні цих тем використано Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітників з професії 5220 Продавець продовольчих товарів 3, 4 - го розрядів розроблений в 2006 році.

В процесі вивчення предмета потрібно сприяти вихованню почуттям відповідальності за створену справу, любові до праці і обраної професії, естетичному смаку та бережливого ставлення до власності.

        Вивчення предмета повинно сприяти розвитку різноманітних інтересів, самостійності, творчих здібностей, умінь самоосвіти, формуванню професійного мислення.

        При вивченні предмета потрібно врахувати міжпредметні зв’язки з дисциплінами:  «Комерційне товарознавство»,  «Основи галузевої економіки та підприємництва», «Основи права», «Облік і звітність», «Охорона праці»

        При вивченні програмного матеріалу потрібно врахувати та викласти сучасні прогресивні технології, та нові підходи до торгівлі. Поряд з вивченням лекційного програмного матеріалу передбачено проведення практичних знань та уроків – екскурсій на сучасні торгові підприємства де  учні набувають навичок вирішення різних комерційних питань.

        З метою здійснення контролю знань, перевірки рівня засвоєння передбачено проведення тестових завдань та контрольних робіт. Варіанти контрольної роботи повинні  містити зміст вивченого матеріалу, що дасть можливість зробити висновки про рівень його засвоєння учнями.


Навчальна програма розроблена на основі освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів, вимог кваліфікаційної характеристики, положення про ступеневу освіту.                            Відповідно до навчального плану на вивчення даного предмету виділено 10  години.                              Навчальний предмет «Технологія транспортного обслуговування в туризмі»  - один з провідних в професійній підготовці фахівця туристичної галузі. Вона передбачає формування теоретичних, практичних навичок майбутньої повсякденної роботи.

Мета навчального предмету - вивчення особливостей методики організації транспортних послуг з використанням різних видів транспорту; визначення ролі транспортних перевезень в структурі туристичного продукту; охарактеризувати організаційні та технологічні особливості здійснення туристичних подорожей автотранспортом, річковими та морськими суднами, авіа - та залізничним транспортом. Основні вимоги до оволодіння програмою курсу - це формування логічного мислення учня: як правильно забезпечити організацію кожного виду туристичної подорожі, розширення обсягу теоретичної підготовки до практичної діяльності.


Навчальна програма розроблена на основі освітньо-професійної програми підготовки кваліфікованих робітників, вимог кваліфікаційної характеристики, положення про ступеневу освіту.

Відповідно до навчального плану на вивчення даного предмету виділено 64 години.

           В процесі вивчення даного предмету учні оволодівають знаннями про туристичні та рекреаційні ресурси України, регіональні особливості рекреаційних ресурсів України, стратегічні пріоритети розвитку індустрії туризму в Україні та міжнародний туризм.

Метою викладання предмету "Географія туризму" є отримання майбутніми фахівцями сфери туризму професійних знань з теорії і методології географічних досліджень та туристичного ресурсознавства, формування базового світогляду щодо територіальної організації та умов розвитку спеціалізованих видів туризму в регіонах та країнах світу.

Предметом вивчення предмету «Географія туризму» є територіальна організація (самоорганізація) туристської діяльності людей.

Завданням вивчення предмету "Географія туризму" є теоретична і практична підготовка майбутніх туризмознавців з питань: теоретико-методологічних засад географії туризму; особливостей методології та методики проведення географічних досліджень у сфері туризму; туристичного ресурсознавства та застосування регіонального підходу до географічної характеристики природних та культурно-історичних ресурсів туризму; комплексної географічної характеристики спеціалізованих видів туризму, що виступають інформаційною базою для формування програм перебування туристів, розробки спеціальних турів та умов розвитку програмного туризму. Предмет "Географія туризму" нерозривно пов'язаний з іншими науками та взаємодіє з ними на різних ієрархічних рівнях управління суспільством та суспільним виробництвом.

Знання з предмету "Географія туризму" дозволять майбутнім фахівцям сформувати наступні компетенції з туризму, а саме професійно оперувати географічною інформацією стосовно визначення атрактивності туристичних ресурсів та оцінки туристичного потенціалу країн і регіонів на предмет розвитку спеціальних видів туризму, а також використовувати її в практичній роботі щодо формування конкурентоспроможного туристичного продукту та підвищення якості туристичного обслуговування споживачів.

Технологія обслуговування в готелях і туристичних комплексах

Викладач: Мажак Зоряна Михайлівна

 Загальна кількість годин -108 год

Самостійне вивчення -60 год

Аудиторних - 48 год, з них 30 лекцій, 10 ЛПР, 8 семінарських

Передбачено Курсову роботу

Вид контролю - Іспит

Технологія обслуговування туристів на туристських організаціях