Навчальна програма розроблена на основі освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів, вимог кваліфікаційної характеристики, положення про ступеневу освіту.                            Відповідно до навчального плану на вивчення даного предмету виділено 10  години.                              Навчальний предмет «Технологія транспортного обслуговування в туризмі»  - один з провідних в професійній підготовці фахівця туристичної галузі. Вона передбачає формування теоретичних, практичних навичок майбутньої повсякденної роботи.

Мета навчального предмету - вивчення особливостей методики організації транспортних послуг з використанням різних видів транспорту; визначення ролі транспортних перевезень в структурі туристичного продукту; охарактеризувати організаційні та технологічні особливості здійснення туристичних подорожей автотранспортом, річковими та морськими суднами, авіа - та залізничним транспортом. Основні вимоги до оволодіння програмою курсу - це формування логічного мислення учня: як правильно забезпечити організацію кожного виду туристичної подорожі, розширення обсягу теоретичної підготовки до практичної діяльності.


Навчальна програма розроблена на основі освітньо-професійної програми підготовки кваліфікованих робітників, вимог кваліфікаційної характеристики, положення про ступеневу освіту.

Відповідно до навчального плану на вивчення даного предмету виділено 64 години.

           В процесі вивчення даного предмету учні оволодівають знаннями про туристичні та рекреаційні ресурси України, регіональні особливості рекреаційних ресурсів України, стратегічні пріоритети розвитку індустрії туризму в Україні та міжнародний туризм.

Метою викладання предмету "Географія туризму" є отримання майбутніми фахівцями сфери туризму професійних знань з теорії і методології географічних досліджень та туристичного ресурсознавства, формування базового світогляду щодо територіальної організації та умов розвитку спеціалізованих видів туризму в регіонах та країнах світу.

Предметом вивчення предмету «Географія туризму» є територіальна організація (самоорганізація) туристської діяльності людей.

Завданням вивчення предмету "Географія туризму" є теоретична і практична підготовка майбутніх туризмознавців з питань: теоретико-методологічних засад географії туризму; особливостей методології та методики проведення географічних досліджень у сфері туризму; туристичного ресурсознавства та застосування регіонального підходу до географічної характеристики природних та культурно-історичних ресурсів туризму; комплексної географічної характеристики спеціалізованих видів туризму, що виступають інформаційною базою для формування програм перебування туристів, розробки спеціальних турів та умов розвитку програмного туризму. Предмет "Географія туризму" нерозривно пов'язаний з іншими науками та взаємодіє з ними на різних ієрархічних рівнях управління суспільством та суспільним виробництвом.

Знання з предмету "Географія туризму" дозволять майбутнім фахівцям сформувати наступні компетенції з туризму, а саме професійно оперувати географічною інформацією стосовно визначення атрактивності туристичних ресурсів та оцінки туристичного потенціалу країн і регіонів на предмет розвитку спеціальних видів туризму, а також використовувати її в практичній роботі щодо формування конкурентоспроможного туристичного продукту та підвищення якості туристичного обслуговування споживачів.

Технологія обслуговування в готелях і туристичних комплексах

Викладач: Мажак Зоряна Михайлівна

 Загальна кількість годин -108 год

Самостійне вивчення -60 год

Аудиторних - 48 год, з них 30 лекцій, 10 ЛПР, 8 семінарських

Передбачено Курсову роботу

Вид контролю - Іспит