Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів напряму галузі знань  07 Управління та адміністрування,  спеціальності  075 Маркетинг.

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність»  є вивчення комплексної системи підприємницької діяльності і способів досягнення успіхів у підприємництві.

 Міждисциплінарні зв’язки:

Комерційна діяльність, Комерційне товарознавство, Основи правових знань, Інфраструктура товарного ринку, Фінансовий облік,  Комунікаційна політика

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Підприємницька  діяльність» є формування знань з питань організації і функціонування підприємницької діяльності, менеджменту та маркетингу, розкриття механізму створення власної справи, і на цій основі сформувати підприємницький тип мислення.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Підприємницька  діяльність» є набуття навичок в організації підприємницької діяльності; оволодіння методами оцінки ефективності бізнесу в умовах ринкових  відносин.

 

 

 

 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

·        Суть підприємництва в сучасних ринкових умовах;

·        Основні принципи підприємницької діяльності;

·        Зміст основних проблем бізнесу і підприємницької діяльності;

·        Процес державної реєстрації;

·        Нормативно – правову базу підприємницької діяльності;

·        Методи організації бізнесу;

·        Технологіюз аснування власної справи;

·        Суть менеджменту, проблеми його розвитку;

·        Проблеми державного регулювання бізнесу;

·        Сигнали про банкрутство, процесс ліквідації підприємства.

·        Бізнес-планування;

·        Механізм фінансового планування;

·        Інвестиційну політику підприємств;

·        Організацію договірних відносин;

·        Психологію і етику підприємництва;

·        Правила професійної етики;

·        Фактори та етапи карєрного росту.

вміти:

·        Користуватися  нормативно – правовою документацією;

·        Оцінювати підприємницьку діяльність підприємства в умовах ринку;

·        Виділяти слабкі і сильні сторонни підприємницької та управлінської діяльності;

·        Оформляти засновницькі документи: статут підприємства, засновницький договір;

·        Оформляти пакет документів для державної реєстрації;

·        Розробляти бізнес- план підприємства;

·        Складати фінансовий план;

·        Оформляти договірні відносини;

·        Визначати переваги підприємства;

·        Організовувати ефективну роботу фірми.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години /1, кредитів ECTS.

 

 


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Комерційна  діяльність» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів галузі знань  07 Управління та адміністрування спеціальності 075 Маркетинг

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Комерційна діяльність» є вивчення теоретичних засад, методів, прийомів, засобів реалізації комерційного забезпечення товарного і товарно-грошового обміну у сфері комерційної діяльності

 Міждисциплінарні зв’язки:

Комерційне товарознавство, Правознавство, Інфраструктура товарного ринку, Підприємницька діяльність, Фінансовий облік, Економіка підприємства, Основи ринкових досліджень, Комунікаційна діяльність

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Комерційна діяльність» є формування знань про сутність та управління комерційною діяльністю підприємства, методи і засоби підвищення її ефективності

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Комерційна  діяльність» є набуття навичок в організації комерційної діяльності

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-    Роль і завдання комерційної роботи на сучасному етапі.

-    Вимоги, що ставляться до особистості  ком. працівника.

-    Види і класифікація суб’єктів підприємства.

-    Дослідження ринку товарів і послуг.

-    Планування системи показників комерційної діяльності.

-    Планування і організацію збуту продукції.

-    Сутність і роль закупівельних робіт.

-    Організацію експортно-імпортних робіт.

-    Види договорів ЗЕД

-    Ліцензування ЗЕД.

-    Асортимент товарів і його класифікацію.

-    Формування асортименту товарів

-    Організація товаропостачаня.

-    Зміст тарних операцій .

-    Методи продажу товарів.

-    Роль товарних складів їх види.

-    Види ефективності комерційної  роботи.

вміти:

-    Користуватись нормативно-правовою документацією.

-    Класифікувати комерції за основними ознаками.

-    Проводити дослідження ринку.

-    Класифікувати показники ефективності ком. діяльності.

-    Планувати збут продукції.

-    Здійснювати пошук комерційних партнерів.

-    Заключати угоди.

-    Формувати асортимент товарів.

-    Організовувати продаж товарів.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 годин/1, кредитів ECTS.


1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета : формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок щодо просування товарів на ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

              Завданням курсу :

Ø вивчення основних понять, систем маркетингу;

Ø набуття практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових завдань;

Ø формування вмінь творчого пошуку резервів вдосконалення маркетингової діяльності підприємства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

     знати:

-         суть і зміст маркетингу в сучасних ринкових умовах;

-         нормативно-правову базу маркетингу;

-         вплив середовища на діяльність фірми;

-         поведінку споживачів та ситуаційні впливи;

-         маркетингову товарну політику, її суть та структуру;

-         етапи ЖЦТ;

-         головні параметри якості та оцінку конкурентоспроможності послуг;

-         суть та мету цінової політики;

-         етапи та методи ціноутворення;

-         сута цілі збутової політики;

-         маркетингову комунікативну політику, необхідність використання реклами;

-         організацію маркетингової діяльності на підприємстві;

вміти:

-         користуватись нормативно-правовою документацією;

-         проводити маркетингові дослідження роботи фірм;

-         розробляти анкети для вивчення попиту;

-         проводити аналіз конкуренції;

-         досліджувати маркетингову товарну політику фірм;

-         складати життєвий цикл товару;

-         досліджувати маркетингову цінову політику фірм;

-         проводити аналіз рекламної діяльності фірми;

-         розробляти рекламні оголошення для публікації в пресі та оголошення по радіо;

-         оцінювати ефективність рекламних оголошень;

-         розробляти каталог фірми;

-         організовувати ефективну маркетингову діяльність фірм;

-         проводити маркетингові дослідження ринку;

 

2.     Програма навчальної дисципліни

1.     Сутність маркетингу, його концепція.

2.     Маркетингові дослідження.

3.     Маркетингова товарна політика.

4.     Маркетингова цінова політика.

5.     Маркетингова політика розподілу.

6.     Маркетингова політика комунікацій.

7.     Організація і контроль маркетингової діяльності.

8.     Підсумкове заняття