Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація екскурсійного обслуговування» є вивчення особливостей екскурсійної справи як різновиду рекреаційної діяльності та  засобу пізнання рідного краю і виховання  патріотизму. Внаслідок вивчення цього курсу студенти  повинні оволодіти методикою проведення екскурсій, практичними навичками з розробки нових  екскурсійних  маршрутів.

 Основними завданнями вивчення дисципліни є :

-  розкрити понятійно-термінологічний апарат екскурсознавства;

-  розкрити особливості створення інноваційного екскурсійного продукту;

- висвітлити специфіку методики проведення оглядових і тематичних екскурсій;

- розглянути механізм управління екскурсійною діяльністю в ринкових  умовах,  а також організаційно-інституційні  засади розвитку екскурсійної справи в Україні;

- висвітлити сутність сучасних інструментів маркетингу і менеджменту екскурсійної діяльності.

 


Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Операційна система WINDOWS.

Тема 2. Текстовий редактор Microsoft Word.

Тема 3. Табличний процесор Місrоsоft Ехсеl.

Тема 4. Програма створення презентацій Power Point.

Тема 5. Організація рекламної діяльності.

Тема 6. Комп'ютерна графіка.

Тема 7. Системи розпізнавання тексту.