1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування системи знань щодо організаційних, нормативно-правових питань управління якістю, принципів функціонування систем управління якістю; навичок з організації і контролю якості продукції та послуг; формування теоретичних знань та практичних навичок з основ управління якістю, стандартизації послуг, продукції та систем якості підприємств ресторанного господарства та торгівлі.

Завдання: вивчення термінології з управління якістю; оволодіння проблемою якості на сучасному етапі та її вплив на розвиток економіки країни; вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду управління якістю товарів для подальшого його розвитку;  використання методологічних основ управління: загальні підходи, принципи та методи роботи щодо якості товарів; правила розроблення систем управління якістю товарів: механізм управління, принципи та функції систем, система якості товарів у стандартах ISO серії 9000, тотальне управління якістю; опанування економічних проблем якості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:значення та етапи формування управління якістю, роль управління якістю в системі загального менеджменту; класичні та нові методи управління якістю; системи управління якістю, методи дослідження продукції та послуг, загальні закономірності розвитку систем управління якістю, стандартизації та сертифікації; категорії і види нормативних документів, основні правила стандартизації і УкрСЕПРО; призначення і структуру стандартів ISO серії 9000; вимоги стандартів ISO серії 9000 до моделі забезпечення якості; методологію оцінки діяльності та результатів діяльності підприємства за критеріями премій з якості; методологію безперервного вдосконалення діяльності підприємства відповідно до концепції TQM;

вміти:розробляти політику підприємства в галузі управління якістю; розробляти структуру і головні положення “Керівництва з якості”; вибирати необхідні стандарти ISO серії 9000 залежно від специфіки підприємства; розробляти головні елементи систем управління якістю за моделями стандартів ISO 9001; ISO 9002; ISO 9003; розробляти основні елементи системи якості згідно з концепцією TQM, виконати оцінювання побудованої системи за критеріями європейської премії за якість; вибирати оптимальну форму збирання, аналізу і обробки економічних даних про діяльність у галузі якості та функціонування системи якості;  розробляти механізм управління економікою якості.