1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: виробити цілісне уявлення про соціологію як науку та суспільство з погляду цієї науки, сформувати у майбутніх фахівців соціальну культуру і мислення, виробити основи соціологічного підходу до осмислення суспільних явищ, навички використання соціологічних методів в професійній діяльності.

Завдання:

·                   навчити застосовувати отримані знання в професійній діяльності;

·                   ознайомити з типологією соціальних систем, дослідженнями зв'язків і відносин, типологізацією об'єкта на рівні закономірностей, отримання конкретного наукового знання про механізми їх дії і форми прояву в різних соціальних системах для цілеспрямованого управління ними.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

•    предмет, структуру, функції, принципи, методи, основні категорії та закони соціології як науки;

•       загальну характеристику суспільства як цілісної системи та її складових;

•  структуру і зміст спеціальних соціологічних теорій;

•  послідовність розробки програми соціологічного дослідження;

•    основні методи збору, обробки, аналізу результатів соціологічного дослідження;

•    шляхи реалізації результатів соціологічних досліджень і соціальних технологій у суспільній практиці;

вміти:

•    пояснювати, оцінювати, узагальнювати знання про суспільство в контексті системного підходу з елементами структурно-функціонального аналізу;

•    володіти основними соціологічними термінами, користуватися ними під час виступів на семінарах, в дискусіях, диспутах тощо;

•  використовувати в роботі засоби масової комунікації, в тому числі комп'ютерні джерела інформації;

•  брати участь в організації та проведенні соціологічних опитувань;

•  використовувати на практиці результати соціологічних досліджень при діагностуванні причин соціальних конфліктів у сім'ї, колективі, на виробництві.

2.     Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Історія розвитку соціології та організація соціологічних досліджень.

Тема 2. Типологія соціології.

1.     Структура навчальної дисципліни

Назви змістових тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

сем

с.р.

кр

Тема1. Історія розвитку соціології та організація соціологічних досліджень.

32

6

2

-

2

22

 

1.

Соціологія як наука.8-10

 

2

 

 

 

 

 

2.

Структура і функції соціології13-19

 

2

 

 

 

 

 

 

1.

Становлення і основні етапи розвитку соціології.24-26

 

 

 

 

 

2

 

 

2.

Логіка виникнення соціології (розвиток соціального знання від античності до О. Конта).26-29

 

 

 

 

 

2

 

3.

Основні етапи розвитку

соціологічної думки в Україні.47-60

 

 

 

 

2

 

 

3.

Основні напрями західної соціології 20ст. Майбутнє соціології.31-38

 

 

 

 

2

 

 

4.

Історія становлення і розвитку39-41

соціологічної думки в Західній Європі. Класична соціологія.44-47

 

 

 

 

2

2

 

 

5.

Розвиток соціології в Росії та США.

 

 

 

 

2

 

4.

Конкретне соціологічне дослідження: методологія, різновиди та етапи.

 

2

 

 

 

 

6.

Методи збирання соціологічної інформації

 

 

 

 

2

 

 

7.

Програма  і робочий план соціологічного дослідження.

 

 

 

 

2

 

5.

Складання програми соціологічного дослідження.

 

 

2

 

 

 

 

8.

Соціологічне вимірювання, аналіз і інтерпретація результатів соціологічного дослідження.

 

 

 

 

2

2

 

 

9.

Опрацювання та аналіз первинної соціологічної інформації.

 

 

 

 

2

 

Тема 2. Типологія соціології.

 

 

6

 

4

12

 

6.

Суспільство як соціальна система, його соціальна структура.

 

2

 

 

 

7.

Особистість у системі соціальних зв’язків.

 

2

 

 

 

 

8.

Економічна соціологія.

 

 

 

 

2

 

8.

Соціологія політики і культури.

 

 

 

2

 

 

9.

Етносоціологія.

 

 

 

 

2

 

 

10.

Соціологія економічного життя праці та управління.

 

 

 

 

2

 

 

11.

Соціологія освіти та релігії.

 

 

 

 

2

 

9

Соціологія конфлікту.

 

2

 

 

 

 

12

Соціологія громадської думки.

 

 

 

 

2

 

 

13

Соціологія сім'ї та шлюбу.

 

 

 

 

2

 

10

Соціологія молоді. Залік.

 

 

 

2

(1)

 

Усього годин

54

12

2

-

6

34

(3)

2. Теми лекційних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Соціологія як наука.

2

2.

Структура і функції соціології.

2

3.

Конкретне соціологічне дослідження: методологія, різновиди та етапи.

2

4.

Суспільство як соціальна система, його соціальна структура.

2

5

Особистість у системі соціальних зв’язків.

2

7

Соціологія конфлікту.

2

 

Всього

10

3. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Основні етапи розвитку

соціологічної думки в Україні.

2

3

Соціологія політики і культури.

2

4

Соціологія молоді. Залік.

2

Всього

6

                                                                                                  

   4. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Складання програми соціологічного дослідження.

2

Всього

2

                                                        

5. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Становлення і основні етапи розвитку соціології.

2

2

Логіка виникнення соціології (розвиток соціального знання від античності до О. Конта).

2

3

Основні напрями західної соціології 20ст. Майбутнє соціології.

2

4

Історія становлення і розвитку

соціологічної думки в Західній Європі.

Класична соціологія.

2

2

5

Розвиток соціології в Росії та США.

2

6

Методи збирання соціологічної інформації

2

7

Програма  і робочий план соціологічного дослідження.

2

8

Соціологічне вимірювання, аналіз і інтерпретація результатів соціологічного дослідження.

2

2

9

Опрацювання та аналіз первинної соціологічної інформації

2

10

Економічна соціологія.

2

11

Етносоціологія.

2

12

Соціологія економічного життя праці та управління.

2

13

Соціологія освіти і релігії.

2

14

Соціологія громадської думки

2

15

Соціологія сім'ї та шлюбу.

2

 

Всього

34